Telecomproviders willen geen last hebben van burgers en gemeenten bij uitrol 5G

Gisteren viel in het AD te lezen dat de telecomproviders alarm slaan omdat burgers zich steeds meer verzetten tegen de komst van 5G-masten. De telecombedrijven wensen geen tegenwerking:

Belangenclub Monet, die namens KPN, T-Mobile en Vodafone contacten met de overheid onderhoudt, wijst erop dat de overheid telecombedrijven miljarden euro’s laat aftikken voor mobiele frequenties. ,,Het kan niet zo zijn dat we enerzijds diep in de buidel moeten tasten en vervolgens lokaal op talloze plaatsen worden tegengewerkt”, zegt Rob Bongenaar, directeur van Monet. [Bron: AD]

Telecom wil geen last hebben van gemeenten en burgers

Die uitspraak levert vooral een déjà-vu ervaring op. Exact hetzelfde ‘spel’ speelde zich destijds ook af bij de uitrol van de UMTS-masten. Zoals je in het video-fragment hiernaast kunt zien gaven de oud-topmannen van Telfort en KPN toen ook al aan dat als ze miljarden betalen voor de frequenties, dat ze dan wel verwachten dat de overheid er voor zorg draagt dat ze geen last hebben van burgers en gemeenten. Met als resultaat dat alle illegale masten werden gelegaliseerd en dat alle zendinstallaties tot 5 meter hoog (gemeten vanaf de voet van de mast) vergunningsvrij werden verklaard, waarmee de gemeenten al grotendeels buitenspel werden gezet.

Het nieuwe plan van Monet is nu om ook woningcorporaties wettelijk te verplichten om mee te werken. Zo staat te lezen in het AD:

Naast gemeenten weren ook steeds meer corporaties de antennes van hun daken, onder druk van bewoners. ,,Het bestaande antennepark in de lucht houden is al een uitdaging”, stelt Bongenaar. ,,Laat staan de voor 5G benodigde uitbreiding realiseren.” In het uiterste geval wil hij dat corporaties wettelijk verplicht worden om masten op hun daken toe te laten.

Overheid niet onpartijdig

Aangezien de rijksoverheid miljarden van de telecomproviders ontvangt voor de diverse frequentieveilingen is zij geen onpartijdige speler in deze kwestie. Uit het hele voortraject is al meermaals gebleken dat de overheid de economische belangen belangrijker vindt dan het toepassen van het voorzorgsprincipe door de volksgezondheid voorop te stellen.

Met het wetsvoorstel implementatie Telecomcode wil de overheid realiseren dat overheidsinstanties (rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen) verplicht toegang moeten verlenen tot het plaatsen van 5G-antennes op de publieke infrastructuur, inclusief straatmeubilair (zoals bushokjes en verkeerslichten). Verzoeken tot plaatsing dienen te worden ingewilligd. Gemeenten worden hiermee dus nog verder buitenspel gezet en verplicht om mee te werken aan de uitrol van 5G.

En alsof dat nog niet genoeg is, heeft de overheid ook in het wetsvoorstel opgenomen dat er voor 98% van de oppervlakte van elke gemeente een verplichte dekking gerealiseerd moet worden met een minimale datasnelheid. In het hele wetsvoorstel worden de gezondheidsrisico’s volledig genegeerd. En dat terwijl er nog vrijwel geen wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de gezondheidsrisico’s van 5G en er wel al vele dringende appeals van artsen en wetenschappers zijn, die groot alarm slaan dat er wel degelijk sprake is van gezondheidsrisico’s.

Steeds meer gemeenten worden wakker

Een twintigtal gemeenten heeft onlangs kritisch gereageerd op het wetsvoorstel. Lees hier hun belangrijkste zorgen en bezwaren. De afgelopen tijd zijn er steeds meer informatiebijeenkomsten bij gemeenten over 5G. Ook is er gelukkig een toenemend aantal gemeenteraadsleden die niet alleen maar afwachtend naar de rijksoverheid wijzen, maar die zélf durven na te denken. Zo roept het Zutphense raadslid Dolf Logemann bijvoorbeeld op tot verzet tegen het voorgenomen wetsvoorstel:

“De wetswijziging is nog niet naar de Kamer geweest. Als we wat willen dan moeten we nu in actie komen”, zegt Dolf Logemann (GroenLinks Zutphen). “Verkeersregelinstallaties, bushokjes en lantaarnpalen. Gemeenten moeten straks onvoorwaardelijk voorstellen van internetproviders accepteren om er antennes te plaatsen. Wie gaat er nu over de openbare ruimte? De gemeente of zo’n provider?”

[…] “Het lijkt erop dat de telecomproviders wel heel veel macht in handen krijgen. Alle reden om tegen deze wetswijziging in verzet te komen.” (Bron: AD)

En gemeente Bergen heeft onlangs unaniem een motie aangenomen om met spoed de Tweede Kamer en de verantwoordelijk staatssecretaris te verzoeken de besluitvorming rond de uitrol van het 5G netwerk te laten vergezellen van de nodige zorgvuldigheid en ruimte voor maatschappelijk debat. En daarnaast om onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek te doen naar de biologische effecten [en niet alleen de opwarmingseffecten] van straling op mensen, flora en fauna op de korte én lange termijn. Zie dit video-fragment van de raadsvergadering van gemeente Bergen (5 min.).

Helaas denderde Mona Keijzer daar gelijk weer overheen met een brief met het standaard ‘overheidsmantra’ dat er geen bewijzen zouden zijn van negatieve gezondheidseffecten van elektromagnetische straling binnen de gehanteerde blootstellingsnormen. Dat is ronduit onjuiste en misleidende informatie. Het is buitengewoon triest dat de overheid hardnekkig wegkijkt van alle aangeleverde en aangetoonde bewijzen van het tegendeel. En ook de organisaties die deze blootstellingsrichtlijnen vaststellen zijn bepaald niet onafhankelijk.

Hierbij wil ik alle gemeenten oproepen om ook op te staan, zélf verantwoordelijkheid te nemen voor de volksgezondheid en bij de VNG en de landelijke overheid te protesteren tegen deze volstrekt onverantwoorde uitrol van 5G.

Burgers starten kort geding tegen de Nederlandse Staat

Niet alleen de gemeenten worden buitenspel gezet, ook naar burgers wordt niet geluisterd. Op de diverse internetconsultaties hebben vele burgers en burgerorganisaties gereageerd, waarbij ze de overheid oproepen om de volksgezondheid serieus te nemen en te stoppen met 5G. Helaas blijkt steeds maar weer opnieuw dat de overheid deze reacties volkomen negeert.

Burgers laten zich ook via vele andere wegen horen. Door het inspreken bij gemeenten, het organiseren van informatiebijeenkomsten over 5G, het aanbieden van petities, berichten in de media, demonstraties en heel veel andere acties. Er hebben zich bij onze website al 48 stralingsbewuste actiegroepen in Nederland aangemeld.

De meest recente acties zijn de video-oproep die de samenwerkende Nederlandse stralingsbewuste organisaties vorige week hebben verstuurd aan de Regering en Tweede Kamer om de uitrol van 5G te stoppen. En op 25 februari heeft de Stichting Stop5GNL zelfs de Nederlandse Staat officieel gedagvaard. Binnenkort vindt er dus een kort geding plaats om de overheid te dwingen om de volksgezondheid serieus te nemen. Treurig dat dit nodig is, maar wow, wat wat ben ik trots op alle samenwerkende burgerinitiatieven! De tegenkrachten zijn sterk groeiende en ik hoop met heel mijn hart dat het ons lukt om de uitrol van 5G stop te zetten. De gezondheid van mensen, dieren en de natuur hoort weer voorop te staan en niet economisch winstbejag van een klein groepje multinationals en machthebbers.

Help je ook mee om te zorgen voor meer bewustwording?

Silvia Belgraver

Lees ook:
Metro 27-02-2020 – Zorgen over 5G: ‘Het wordt ons opgedrongen’

Bekijk ook:
> Dringende oproep aan Tweede Kamer en Regering om uitrol 5G te stoppen (27 min.)
> Nederlandse oncoloog Dr. Marc van Tilburg spreekt zijn bezorgdheid uit over de effecten van straling op de gezondheid (4 min.)


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.