5G-Manifest van Nederlandse artsen

Stichting Stop5GNL heeft, in samenspraak met de Nederlandse huisarts Liesbeth Adriaansens, het 5G-Manifest van Nederlandse artsen opgesteld.

“Wij, ondergetekende Nederlandse artsen, maken ons zorgen over de uitrol van het 5G-netwerk in Nederland. Niet alleen over onze privacy, ook over het milieu, onze gezondheid én die van onze patiënten.
[…]
Daarom vragen wij de verantwoordelijke bewindspersonen om de uitrol van 5G terug te draaien totdat gedegen onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek gedaan is naar de (langetermijn) effecten van 5G op de volksgezondheid, dus conform het voorzorgsprincipe, en dusdoende de mensen, met name kwetsbare groepen, zoals kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en chronisch zieken, te beschermen tegen gezondheidsrisico’s van straling.”
Klik hier om de volledige tekst van het manifest te lezen.

Bent u arts en maakt u zich ook zorgen over de almaar toenemende stralings­belasting en met name over de nog onbekende gevolgen van de uitrol van het 5G-netwerk? En bent u, net als een groot aantal vakgenoten wereldwijd, van mening dat het hoog tijd is dat het voorzorgs­principe (‘better safe than sorry’) toegepast wordt? Dan kunt u het manifest HIER ondertekenen.

Ken je (huis)artsen die zich ook bewust zijn van de mogelijke gezondheidsrisico’s van straling? Informeer hen dan over dit manifest. Dit is een mooie gelegenheid om ook in Nederland de ervaringen en bezorgdheid van artsen zichtbaar te maken.

WAAROM IS DIT MANIFEST IN HET LEVEN GEROEPEN?

Rapport van de Nederlandse Gezondheidsraad
In november 2019 heeft de Tweede Kamer de Gezondheidsraad gevraagd om, op basis van actuele wetenschappelijke inzichten, een advies uit te brengen over mogelijke gezondheidsrisico’s in relatie tot 5G. Het rapport stond gepland voor eind juni 2020 maar dat is tot twee keer toe uitgesteld “omdat er een grote hoeveelheid relevante wetenschappelijke gegevens is gevonden”.

Uiteindelijk is het rapport 5G en Gezondheid op 2 september 2020 gepubliceerd met daarin o.a. de melding: “De commissie kan geen antwoord geven op de vraag of blootstelling aan 5G-frequenties daadwerkelijk gezondheidsrisico’s oplevert” en het advies om meer epidemiologisch onderzoek te doen naar de relatie tussen 5G en het optreden van kanker, verminderde mannelijke vruchtbaarheid, zwangerschapsuitkomsten en geboorteafwijkingen.

5G in Nederland is een feit
Hoewel het rapport van de Gezondheidsraad dus geen uitsluitsel geeft over de gezondheidsrisico’s van 5G en stelt dat nader onderzoek noodzakelijk is, is de veiling van de 5G-frequenties inmiddels afgerond en is het 5G-netwerk eind juli 2020 geactiveerd. Onze regering stelt namelijk dat er voor wat betreft straling van mobiele apparaten en 5G geen sprake zou zijn van gezondheidsrisico’s omdat er blootstellingslimieten gehanteerd worden.

Er klinken echter al jaren ook hele andere geluiden…

Advies van het Europees Parlement
Het Europees Parlement nam in 2009 de resolutie Gezondheidsrisico’s in verband met elektromagnetische velden (EMV) aan waarin de lidstaten o.a. geadviseerd wordt om burgers voorlichting te geven over de mogelijke gezondheidsrisico’s van straling.

Franse Gezondheidsraad trekt aan de bel
L’Afsset (Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail), een Franse overheidsinstelling voor de veiligheid van de bevolking op het gebied van gezondheid en werkomstandigheden, publiceerde in 2009 het rapport Update van expertise met betrekking tot radiofrequenties en deed op basis daarvan de oproep om de blootstelling aan elektromagnetische velden drastisch te beperken. Dit in het licht van de huidige wetenschappelijke onzekerheid over de gevolgen.

Kennisbrief van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden
In 2012 publiceerde het Kennisplatform Elektromagnetische Velden (een samenwerkingsverband van RIVM, TNO, Kema, GGD’s, Agentschap Telecom en ZonMw) een ‘kennisbrief’ met informatie voor artsen met betrekking tot patiënten met  gezondheidsklachten als gevolg van elektromagnetische velden.

Artsen luiden wereldwijd de noodklok
In 2002 verscheen het Freiburger Appèl: een initiatief van een grote groep internationale medici, die in hun dagelijkse praktijk het verband tussen elektrosmog en een aantal ziektebeelden constateerden.

In 2004 sloegen 130 Duitse kinderartsen alarm in het Bamberger Appèl: “De volksgezondheid komt zwaar in het geding door de steeds heftiger wordende straling” zo stelden zij.

In 2009 publiceerde Medisch Contact (vakblad voor Nederlandse artsen en gezondheidswerkers) een ingezonden brief van twee Nederlandse artsen. In de brief werd zware kritiek geuit op de commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad. Datzelfde jaar ondertekende een groep van 50 Nederlandse medici, huisartsen, specialisten en medische wetenschappers het Medisch Appèl Stralingsrisico’s. De ondertekenaars riepen op tot onafhankelijk wetenschappelijk langetermijn-onderzoek, verlaging van de blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden en een bewustere omgang met draadloze technologie.

Tussen 2009 en 2017 schreven verschillende artsen en gezondheidsexperts in de VS en Canada vele brieven aan scholen om te waarschuwen voor de risico’s van draadloze technologie voor kinderen.

In 2012 heeft de Oostenrijkse Artsen Kamer (ÖAK), de belangenorganisatie van Oostenrijkse artsen, een richtlijn uitgegeven voor de diagnose en behandeling van gezondheidsklachten in verband met elektromagnetische velden. De richtlijn beveelt een blootstellingslimiet aan die 10.000 maal lager ligt dan de huidige blootstellingslimiet (die eveneens in Nederland gehanteerd wordt). Ook de landelijke organisatie van kinderartsen American Academy of Pediatrics (AAP) riep in 2012 op om de blootstellingslimieten te herzien. “Kinderen worden onevenredig zwaar getroffen door alle blootstelling aan het milieu, inclusief straling van mobiele telefoons” aldus AAP-directeur dr. Robert Block.

In 2016 richtte een groep Amerikaanse artsen en gezondheidsprofessionals de organisatie Physicians for Safe Technology op o.a. met als doel om “acute en chronische ziekten te voorkomen door begrip te kweken voor het verband tussen de publieke, psychosociale en ecologische gezondheidseffecten van het gebruik van moderne technologie.”

Eind 2017 stuurden ruim 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen een oproep aan de EU, waarin zij waarschuwden voor de gezondheidsrisico’s van straling en opriepen om af te zien van 5G.

Eind 2018 stelden wetenschappers in het toonaangevende, medisch-wetenschappelijke tijdschrift The Lancet klip en klaar dat het tijd is om de impact van de wereldwijde stralingsbelasting te beoordelen omdat steeds meer wetenschappelijk bewijs aantoont dat langdurige blootstelling ernstige gezondheidseffecten heeft.

In 2019 ondertekenden meer dan 100.000 mensen en organisaties, waaronder vele artsen, wereldwijd het 5G-Space Appeal waarin opgeroepen wordt om 5G op aarde en in de ruimte te stoppen. Datzelfde jaar richtte een aantal verontruste Belgische artsen het Hippocrates Appeal op, waarin zij de verschillende overheden vragen “het voorzorgsprincipe toe te passen om de bevolking, in het bijzonder de meest kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen en kinderen, te beschermen.”

In oktober 2019 gingen Duitse artsen zelfs de straat op om te protesteren tegen 5G en om op te komen voor mensen die als gevolg van straling gezondheids­klachten ondervinden (zoals bijvoorbeeld tinnitus en hartritmestoornissen).

Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG) heeft in mei 2020 een persbericht/brief verstuurd waarin zij aangeeft zeer bezorgd te zijn over de uitrol van 5G en oproept 5G niet uit te rollen zolang er geen onafhankelijk bewijs is voor de veiligheid van 5G-straling.

Diezelfde maand verklaarde een Nederlandse chirurg/oncoloog van mening te zijn dat artsen meer open dienen te staan voor stralingsproblematiek en dat ook de Nederlandse artsenorganisaties een “steviger geluid mogen laten horen” over de negatieve effecten van elektromagnetische straling. De oncoloog benadrukte daarbij o.a. dat elektromagnetische straling invloed heeft op de celdeling en het herstel van fouten in de celdeling kan verstoren.

Desalniettemin wordt er, tot op heden, in het curriculum van Nederlandse artsenopleidingen geen enkele aandacht aan dit onderwerp besteed!

Tekent u ook voor een gezonde leefomgeving?
Als arts kunt u het manifest HIER digitaal ondertekenen. Versturen via e-mail of per post kan eventueel ook. De contactgegevens vindt u in het manifest.

Wij zouden het zeer waarderen als u dit bericht zou willen verspreiden in uw netwerk!

Bedankt voor uw hulp.

Stichting Stop5GNL

Lees ook:
> Medisch Contact.nl: Huisarts start manifest tegen uitrol 5G
> Brief Duitse artsen en psychotherapeuten aan Angela Merkel om 5G te stoppen
> Artsen protesteren tegen 5G in Stuttgart – Hoog tijd voor actie in Nederland!
> Verslag van lezing Prof. Dr. Martin Pall over de impact van 5G & falende veiligheidsrichtlijnen
> Meld je gezondheidsklachten zodat we EHS zichtbaar kunnen maken


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.