Gezondheidsraad versluiert stralingsrisico’s; rechter moet burgers stem teruggeven

Op dinsdag 20 oktober vindt om 10:40 uur de zitting van de rechtszaak van Wilma de Jong tegen gemeente Berkelland plaats inzake de voorgenomen plaatsing van een zendmast. Wilma is een van de bewoners van het Achterhoekse dorpje Haarlo die vechten voor het behoud van iets wat in Nederland steeds schaarser wordt; een stralingsarm leefmilieu. Het gaat hierbij niet alleen om haar persoonlijke belang, maar vooral ook om de gezondheid van ons allemaal. Wilma pleit ook voor de noodzaak van beschermende maatregelen en ‘witte zones’.

Er is een verzoek ingediend bij de bestuursrechter in Arnhem om de zitting in verband met Corona live te streamen, zodat geïnteresseerden deze zaak toch kunnen volgen. Naar aanleiding van haar rechtszaak en het recente advies van de Gezondheidsraad inzake ‘5G en Gezondheid’ schreef Wilma de Jong onderstaand artikel.

Foto: ‘Witte zone = minder straling. Blij ermee!’

Gezondheidsraad versluiert stralingsrisico’s; rechter moet burgers stem teruggeven

De rechter moet burgers hun stem teruggeven als het gaat over stralingsrisico’s. Er worden teveel corrumperende fouten gemaakt in het antennebeleid. Zo versluiert de Gezondheidsraad de gezondheidsrisico’s die ze in haar eigen adviesrapport heeft vastgesteld en blijft de overheid zich verschuilen achter een valse veiligheidsclaim gebaseerd op de blootstellingslimieten van de ICNIRP. Dit terwijl de wetenschappelijke en maatschappelijke controverse al decennialang aangeeft dat de ICNIRP-limieten controversieel zijn en je daar dus geen veiligheid op kunt baseren.

Al decennialang knokken burgers bij de rechter om gehoord te worden als het gaat om de opgelegde gezondheidsrisico’s van draadloze technologie. Ze bestrijden de plaatsing van zendmasten of zelfs van een hele generatie mobiele communicatie, zoals het geval is bij de Stichting Stop5GNL. De Gezondheidsraad blijft volharden in haar standpunt dat er geen bewijs is van schade en blijft de suggestie wekken dat er niets is om ons zorgen over te maken. Wel zegt de Gezondheidsraad bij de uitrol van elke nieuwe generatie mobiele communicatie dat ‘meer onderzoek nodig’ is en geeft daarmee een dubbele boodschap af. Zo ook ten aanzien van 5G (de 5e generatie mobiele communicatie).

Gezondheidsraad schendt Gedragscode wetenschappelijke integriteit

Op 20 oktober ga ik mijn belang verdedigen bij de bestuursrechter in Arnhem. Op 24 februari van dit jaar diende ik een beroepschrift in met in een ‘Nadere toelichting en onderbouwing’ maar liefst 9 hoofdstukken over een falende Gezondheidsraad. Er is heel wat af te dingen op de zogenaamde deskundigheid en onafhankelijkheid van de Gezondheidsraad.

Belangrijk om te noemen is bijvoorbeeld de grote rol die de Commissie EMV van de Gezondheidsraad heeft gespeeld in het versluieren van de IARC-Monografie uit 2013 [1]. In deze monografie doet een groep internationale experts, gerenommeerd op het gebied van volksgezondheid en kanker, verslag van een onderzoek naar het verband tussen draadloze technologie en hersentumoren met als conclusie dat radiofrequente elektromagnetische velden zoals gebruikt worden bij draadloze technologie “mogelijk kankerverwekkend” zijn [2]. Daarbij geeft de Gezondheidsraad een vertekend beeld van de stand van de wetenschap en schendt ze de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit.

Ook maakt de Gezondheidsraad al jarenlang gebruik van een onwetenschappelijke symmetrische weging van studies die wel en geen effect laten zien en stelt ze in haar voorlichting over de risico’s kunstmatige en natuurlijke EMV aan elkaar gelijk. Iets wat alleen al vanwege de onnatuurlijke pulsen die gebruikt worden om bij draadloze technologie data te verzenden, volkomen onhoudbaar is.

Wel degelijk gezondheidsrisico’s door Gezondheidsraad vastgesteld

In haar adviesrapport Achtergronddocument advies 5G en gezondheid [3], erkent de Gezondheidsraad dat op basis van het wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van draadloze technologie dat een aantal schadelijke effecten mogelijk is. Over oxidatieve stress bijvoorbeeld constateert de Gezondheidsraad dat voor de frequentiegebieden 700 – 2200 MHz en 2,2 – 5,0 GHz, die gebruikt worden bij zowel 2G, 3G en 4G als voor bijvoorbeeld WiFi, een verhoogd niveau van oxidatieve stress na blootstelling aan radiofrequente EMV niet kan worden uitgesloten. Als je kijkt naar wat een teveel aan oxidatieve stress allemaal kan aanrichten, dan begrijp je dat je daar niet onbezonnen aan voorbij kunt gaan. Zeker niet als er steeds meer mensen zijn die zeggen dat de huidige blootstellingen hen ziek maken.

Voor algemene informatie over verhoogde oxidatieve stress valt meer te lezen op websites zoals Gezondheidsplein of Medisch Contact. Daar lezen we dat een teveel aan oxidatieve stress een beschadiging kan veroorzaken van gezonde weefsels en cellen in ons lichaam, waardoor ongecontroleerde celdelingen ontstaan, een snellere veroudering en een grotere kans op gezondheidsklachten. Oxidatieve stress verlaagt de immuun-functie en kan chronische ontstekingen veroorzaken, stofwisselingsafwijkingen, oogaandoeningen, gewrichtsproblemen, astma, dementie, diabetes, hart- en vaatziekten, verminderde vruchtbaarheid en DNA-schade, wat een van de oorzaken is van kanker. En hiermee is het overzicht nog niet eens compleet.

Naast de risico’s van oxidatieve stress, stelt de Gezondheidsraad in haar rapport vast dat in de wetenschappelijke literatuur een verhoogd niveau van neurodegeneratie van hersenweefsel is gevonden, dat voor de eerdergenoemde frequenties niet kan worden uitgesloten. Ze bevestigt de mogelijkheid van een ongunstig effect ten aanzien van zwangerschap, geboorteafwijkingen en de vroege ontwikkeling van het nageslacht. Ongunstige effecten op het bloed en op gedrag, cognitie en slaap zijn gevonden, alsook op de signaaloverdracht, de elektrische activiteit en de genexpressie in de hersenen.

Wetenschappelijke misdaad door Gezondheidsraad en ICNIRP

Het is verbijsterend, onethisch en ronduit gevaarlijk dat de Gezondheidsraad de in haar rapport genoemde gezondheidsrisico’s niet aan het publiek communiceert en geen waarschuwingen afgeeft. In haar persbericht kopt de Gezondheidsraad met de tekst: “Geen bewijs dat 5G gezondheid kan schaden; onderzoek nodig.” Dit persbericht is integraal door de mainstream media overgenomen zonder klaarblijkelijke kennisname van de inhoud van het rapport. Daarbij wordt uitgegaan van de integriteit en deskundigheid van de Gezondheidsraad. En dat is onterecht.

Als je zegt dat er geen bewijs is dat iets kan schaden, dan zeg je dat er geen bewijs is dat schade mogelijk is. Dat staat lijnrecht tegenover een aantal conclusies in het rapport, waarin de Gezondheidsraad op basis van het wetenschappelijk bewijs juist erkent dat er ongunstige gezondheidseffecten mogelijk zijn. Daarmee maakt de Gezondheidsraad zich schuldig aan een wetenschappelijke misdaad door te suggereren dat “No evidence of harm equals evidence of no harm” [4] (geen bewijs voor schade betekent bewijs voor geen schade).

Dat de Gezondheidsraad, ondanks de vastgestelde gezondheidsrisico’s de ICNIRP-limieten blijft aanbevelen, terwijl deze limieten de bevolking niet beschermen tegen diezelfde risico’s, is volkomen onbegrijpelijk en onhoudbaar. “De ICNIRP verdient nationaal en internationaal een zeer kritische benadering”, zegt ook prof. dr. Dick Meijer, bestuursvoorzitter van het onlangs opgerichte Wetenschappelijk Platform EMF Nederland.

“De selectieve wijze waarop de ICNIRP publicaties citeert vormt een van de grootste wetenschappelijke fraudegevallen van de laatste decennia.”
— Prof. dr. Dick Meijer

Fouten in het adviesrapport van de Gezondheidsraad

Inmiddels ziet het ernaar uit dat de Gezondheidsraad niet alleen de bevindingen in haar eigen rapport versluiert waardoor het publiek onwetend blijft van de reële risico’s van draadloze technologie. Ook blijkt uit een eerste verkenning van het rapport dat het fouten bevat die de gezondheidsrisico’s verder versluieren.

Zo ontdekte de Stichting Stop5GNL dat een aantal studies ten onrechte door de Gezondheidsraad in de categorie ‘geen effect’ of ‘geen verband’ is ondergebracht. Het onderzoek van Hütter et al. uit 2010 laat volgens de stichting bijvoorbeeld een significant effect zien in het optreden van tinnitus. Tinnitus is een behoorlijk vervelende aandoening die naar schatting in 70 tot 85 procent van de gevallen leidt tot gehoorproblemen en die een terugkerende of voortdurende ruis of piep in het oor veroorzaakt. Zo’n 10 tot 20 procent van de Nederlandse bevolking heeft chronisch of terugkerend last van tinnitus.

De voorzitter van de stichting, drs.ing. Jan van Gils zegt dat het er alle schijn van heeft dat de gezondheidsraad en de ICNIRP de industrie ter wille willen zijn.

“Dan kan het niet anders dan dat er een gedragslijn ontstaat die de gezondheidsbescherming geweld aandoet. Zo is het eenzijdige wegingssysteem dat de Gezondheidsraad gebruikt om tot conclusies te komen, ver van de wetenschappelijke praktijk verwijderd. Het is een kwestie geworden van studies tegen elkaar wegstrepen. Studies die een relatie vaststellen tussen blootstelling aan straling, worden weggestreept tegen telecom-gefinancierde studies die zelden een relatie laten zien en deze telecom-studies worden dan ook nog zwaarder gewogen. Dat is geen wetenschap. Dat is nepwetenschap waaraan de Nederlandse bevolking niet mag worden opgeofferd.”
— drs.ing. Jan van Gils

Burgers moeten hun stem terugkrijgen

Uit de EU-jurisprudentie rond het voorzorgbeginsel [5] blijkt dat burgers het vaak als eerste weten als er iets mis is. Daarom kun je burgers niet buitenspel zetten als het gaat om het articuleren van onzekere of ambigue risico’s. Zeker niet bij zo’n grootschalig risico als blootstelling aan draadloze technologie.

Vooralsnog gaat de Gezondheidsraad er vanuit dat de uitrol van 5G gewoon door kan gaan. Aangezien de Commissie EMV middels een aantal leden en de secretaris dr. Eric van Rongen verstrengeld is met de ICNIRP, mag het geen verwondering wekken dat de Gezondheidsraad de kritiek tegenover de ICNIRP negeert. Dat doet de commissie al jaren. Maar langzamerhand komt ze daarmee wel in de problemen.

Iedereen die de Nederlandse taal beheerst en over tijd en een beetje intelligentie beschikt, kan vaststellen dat de inhoud van het Achtergronddocument advies 5G en gezondheid van de Gezondheidsraad niet overeenkomt met de inhoud van het persbericht. Het wordt tijd dat de corrumperende fouten in het antennebeleid aan het licht komen en dat burgers hun stem terug krijgen. Of zoals de WRR [6] het zegt: Er zijn early listeners nodig om early warners te horen. Laat parlement en rechters in godsnaam wakker worden!

Wilma de Jong

Het uitgebreide beroepschrift kan HIER gedownload worden. Eerder schreef Wilma een zienswijze over witte (stralingsarme) zones en een inspraakreactie ‘Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode’.

De stichting Stop5GNL heeft hoger beroep aangetekend tegen de staat. De grieven zijn bij het Hof ingediend en de rechter zal begin november 2020 vaststellen wanneer het hoger beroep dient.

Voetnoten:

[1] International Agency on Research on Cancer (IARC) (2013). Non-Ionizing radiation, part 2: Radiofrequency electromagnetic fields. https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono102.pdf.

[2] International Agency on Research on Cancer (2011). IARC classifies radiofrequency electromagnetic fields as possibly carcinogenic to humans (Group 2B), Lyon, 31 mei 2011. http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf.

[3] Gezondheidsraad, 2 september 2020. Achtergronddocument advies 5G en gezondheid. https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid.

[4] Uitspraak eerder gedaan door dr. David Gee (European Environment Agency, Kopenhagen, Denemarken) over de Gezondheidsraad in NRC-Handelsblad van 13 april 2013. https://www.nrc.nl/nieuws/2013/04/13/omgaan-met-onbewezen-gevaren-12642982-a1184652.

[5] Mededeling van de Commissie over het voorzorgbeginsel, datum laatste herziening 21/09/2015. EUR-Lex Access to European Union Law. Samenvattingen van EU-wetgeving, COM/2000/0001 def. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l32042&from=NL.

[6] Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2008). Onzekere veiligheid. Verantwoordelijkheden rond fysieke veiligheid. https://www.wrr.nl/binaries/wrr/documenten/rapporten/2008/10/01/onzekere-veiligheid/R082-Onzekere-veiligheid.pdf.

Lees ook:
> Advies Gezondheidsraad over 5G: kansen en bedreigingen voor EHS


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.