Topman VNG negeert burgers en roept op tot boycot van 5G-webinar van gemeenteraadsleden

We doen al jarenlang ons best om op een constructieve en goed onderbouwde wijze bij landelijke en lokale overheden onder de aandacht te brengen dat draadloze communicatie wel degelijk gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Dat doen we ook bij het Kennisplatform EMV, waarin o.a. de VNG en diverse stralingsbewuste organisaties participeren. We merken dat het lastig is om overheden naar de schaduwzijden van draadloze communicatie te laten kijken.

Geschrokken

Maar we zijn echt geschrokken van hoe de Programmamanager 5G van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) over ons communiceert en hoe hij zelfs een webinar van gemeenteraadsleden over de zorgpunten rondom 5G proactief dringend afraadt.

We vragen ons dan ook af of het daadwerkelijk VNG-beleid is om raadsleden te ontraden om zich breed te informeren. Wij kunnen ons niet voorstellen dat het VNG-bestuur, met Jan van Zanen als voorzitter, blij is met deze gang van zaken. Uiteraard zullen wij de VNG-voorzitter hierover nog gaan benaderen, maar publicatie van de betreffende e-mails zien wij toch als noodzakelijk om de vele raadsleden tijdig te kunnen bereiken over wat er gebeurt (de Raad op Zaterdag, waar o.a. 5G op het programma staat, vindt namelijk a.s. zaterdag al plaats).

Dit kan toch ook anders? We roepen de VNG en de Programmanager 5G hierbij dan ook op om samen te werken in plaats van meer verdeeldheid te crëeren en raadsleden af te raden om zich breed te informeren.

Initiatiefgroep Platform Stralingsbewuste Raadsleden

Steeds meer gemeenteraadsleden worden zich er van bewust dat 5G niet alleen meer gemak en sneller internet oplevert, maar dat er ook wel degelijk vele keerzijden zijn aan deze nieuwe technologie en de explosieve toename van draadloze communicatie (en straling) overal om ons heen. We juichen het dan ook toe dat gemeenteraadsleden zich breder informeren en met een kritische blik naar de ontwikkelingen kijken.

Drie raadsleden (uit Zeist, Bergen op Zoom en Vught) hebben onlangs de initiatiefgroep Platform Stralingsbewuste Raadsleden opgestart. De initiatiefgroep wil met name de krachten bundelen en zorgen voor meer duidelijkheid over diverse zorgpunten inzake de uitrol van 5G. Zij organiseren daartoe een webinar op 8 november om met collega-raadsleden in gesprek te komen. Aangezien wij van StralingsBewust.info dat een heel goed initiatief vinden, hebben we op 29 september een nieuwsbericht op onze website geplaatst om dit breed onder de aandacht te brengen.

“Doe het niet…”

Letterlijk de volgende ochtend worden de bij 5G betrokken gemeenteraadsleden door Rudolf van der Berg, Programmamanager 5G en Digitale Connectiviteit van de VNG, via een mail proactief opgeroepen om niet mee te doen aan dit webinar voor raadsleden.

In de mail worden de inhoudelijke argumenten weggezet als “niet veel nieuws” en “de gebruikelijke onwaarheden” om gemeenten alvast te ontmoedigen er verder naar te kijken. En vervolgens wordt er letterlijk gezegd: “Mocht je vragen krijgen over deze bijeenkomst, dan is het antwoord vooral; doe het niet.” Zie onderstaande afbeelding (klik op de afbeelding voor een grotere weergave).

Op de vraag van een gemeente wat er wordt bedoeld met de laatste regel “doe het niet” kwam de volgende reactie (klik op de afbeelding voor een grotere weergave):

Niet alleen worden gemeenten dus actief ontmoedigd om zich breder te verdiepen in de materie en zelf na te denken, ze krijgen ook nog eens een waarschuwing. “Iedere wethouder, raadslid of ambtenaar die deelneemt wordt gezien als ondersteuning voor de anti-5G lobby.” Dat klinkt in mijn oren dan toch als: Of je bent vóór ons, of je bent tégen ons. Als je ooit nog carrière wilt maken, dan weet je wat je te doen staat. Verdeel en heers.

En om te zorgen dat gemeenten toch vooral de standaard overheidsvisie te horen krijgen, wordt er gelijk aangekondigd dat een eerder VNG-webinar herhaald zal gaan worden, en wel op 31 oktober. Acht dagen voordat het webinar van de Initiatiefgroep Platform Stralingsbewuste Raadsleden plaats gaat vinden. Dat is nog eens daadkrachtig handelen.

Dit maakt wel weer duidelijk hoe er naar ons als kritische burgers en raadsleden gekeken wordt. In plaats van naar onze inhoudelijke argumenten te kijken en het gesprek met ons aan te gaan, worden we in het geheel niet serieus genomen en gewoonweg afgeserveerd. Dat is toch wel even schrikken. Als je zo overtuigd bent van je eigen gelijk, wat is er dan op tegen om ook naar de andere kant van het verhaal te kijken? De autonomie van gemeenten (de vrijheid om zelf beslissingen te nemen) wordt duidelijk niet gewaardeerd en zelfs actief tegengewerkt.

Eenzijdige blik op 5G

De VNG lijkt vrij eenzijdig te kijken naar 5G. Dat blijkt bijvoorbeeld uit hun keuze om Rudolf van der Berg in te zetten als ‘Programmamanager 5G en Digitale Connectiviteit’. Op LinkedIn valt te lezen dat hij van 2002 tot en met 2007 werkzaam was bij het Ministerie van EZK waar hij “verantwoordelijk was voor het initiëren, voorbereiden en uitvoeren van overheidsbeleid voor telecom en internet”. Daarna was hij o.a. werkzaam bij de OECD om “het Internet of Things een prioriteit te maken” en was hij “verantwoordelijk voor alle interacties van Tele2 Nederland met (inter)nationale en lokale overheden, toezichthouders, andere telecom operators (voornamelijk KPN) en brancheverenigingen, waaronder Europese Commissie, BEREC, ACM, Spectrum Agentschap, Nederlands Commissariaat voor de Media en ECTA”.

En ook heel opvallend is dat hij naast zijn functie bij de VNG ook werkzaam is als senior consultant bij Stratix. Dat is een bedrijf dat zich bezig houdt met beleidsonderzoek, strategisch marktonderzoek en begeleiding van aanbestedingen. In hun opdrachtgeverslijst staan maar liefst 14 onderzoeks­opdrachten voor het Ministerie van EZK en Agentschap Telecom. En daarnaast ook opdrachten voor o.a. T-Mobile, XS4ALL/KPN, Eurofiber, Tennet en Enexis.

Uiteraard begrijp ik dat je mensen uit de eigen industrie wilt inzetten omdat daar veel expertise is. Maar dit zet tegelijkertijd ook wel vraagtekens bij de objectiviteit van de te maken keuzes bij de uitrol van 5G in gemeenten. De Programmamanager van de VNG is duidelijk groot voorstander van 5G. En dat mag uiteraard. Maar wat wel zorgwekkend is, is dat er vervolgens geen enkel gesprek mogelijk blijkt te zijn over de keerzijden en gezondheidsrisico’s van 5G. Zodra het onderwerp gezondheidsrisico’s wordt genoemd, dan wordt er enkel verwezen naar het Kennisplatform EMV. Maar gemeenten zijn wel mede-verantwoordelijk voor de gezondheid van burgers. Dit is dus ook een belangrijk onderwerp voor de VNG.

Déjà vu: Wij doen er blijkbaar niet toe?

De verstuurde e-mails riepen ook gelijk een gevoel van herkenning op inzake een eerdere ontmoeting met Rudolf van der Berg van de VNG. Op 12 maart jl. waren wij vanuit StralingsBewust.info aanwezig bij de klankbordgroepbijeenkomst van het Kennisplatform EMV. Wij hebben in deze bijeenkomst voorgesteld om een werkgroep op te richten om gezamenlijk te verkennen hoe we stralingsarme woongebieden mogelijk kunnen maken. Zodat ook mensen die gezondheids­klachten ervaren door straling ergens terecht kunnen. Helaas werd dit voorstel direct door het Kennisplatform EMV afgewezen vanwege te weinig mankracht en te weinig financiële middelen voor een werkgroep. Er waren andere prioriteiten.

Na afloop van de bijeenkomst vroeg ik Rudolf van der Berg, die aanwezig was namens de VNG, waar wij als stralingsgevoelige mensen dan geacht werden om te wonen en leven als er overal straling is. Wij worden daar ziek van, dat is een realiteit waar wij dagelijks mee te maken hebben. De heer Van der Berg had daar geen antwoord op. Hij gaf aan het gesprek te willen beëindigen en liep daarna direct de zaal uit. Ons verbouwereerd achterlatend. Geen enkele vorm van meedenken of samenwerken. De VNG lijkt niet open te staan voor andere inzichten en visies. En dat is buitengewoon treurig, want er zijn wel degelijk serieuze problemen die niet langer onder het tapijt geschoven kunnen worden.

Ook onze eerdere pogingen om als burgergroepen met de VNG in gesprek te komen over belangrijke urgente zorgpunten, zoals de gezondheidsrisico’s van straling en 5G worden keer op keer afgewezen. De VNG geeft aan niet met burgers in gesprek te willen gaan. Ze praat alleen met gemeenten. Dat kan uiteraard een keuze zijn van een vereniging van gemeentes, maar nu worden dus ook gemeenteraadsleden die zorgpunten bespreekbaar willen maken proactief tegengewerkt. En dat is zeer zorgwekkend.

Dank aan alle stralingsbewuste raadsleden

Wij zijn alle stralingsbewuste raadsleden, die de zorgpunten rondom 5G wel in beeld willen brengen, erg dankbaar dat zij hun nek durven uit te steken.

Tijdens de diverse internetconsultaties en Regionale Gesprekstafels inzake de uitrol van 5G bleken vele gemeenten kritische vragen te hebben gesteld aan de overheid, zie bijvoorbeeld deze brief van gemeente Maastricht. Helaas is er door de overheid nog steeds niet gereageerd op de vele vragen die er al sinds september 2019 zijn. Het is dan ook belangrijk dat deze kwesties nu wel opgepakt gaan worden, aangezien 5G inmiddels al wordt uitgerold.

Zoals aangegeven wordt er tijdens de Raad op Zaterdag van 31 oktober gesproken over 5G. Wij willen alle raadsleden oproepen om tijdens dit webinar de zorgpunten onder de aandacht te brengen. En met name de problematiek die ontstaat door de 98% dekkingsverplichting van draadloze communicatie. Want waar kunnen stralingsgevoelige burgers dan bijvoorbeeld nog wonen en leven? Er zijn prima oplossingen denkbaar, zie ook onze oproep aan de overheid.

Oproep aan de VNG: Dat kan toch ook anders?

Blijkbaar leest de VNG ook onze website, dus hierbij wil ik de VNG nogmaals oproepen om juist wel met ons in gesprek te gaan. Zo’n 3 tot 7% van de bevolking ervaart wel degelijk gezondheidseffecten door straling, dat zijn heel veel mensen. Als straks letterlijk overal straling is, dan zullen deze mensen toch ergens moeten kunnen wonen en leven.

Gezondheidsrisico’s door straling: De roze olifant die midden in de kamer staat

Dit blijft nu al jarenlang de ‘roze olifant in de kamer’. Eigenlijk weten we toch allemaal wel dat er een probleem is. Ervan wegkijken lost het probleem echt niet op. Waarom net als bij asbest, roken, chroom 6, etc. wachten tot het te laat is? Het verleden leert dat de overheid er wel vaker naast zit en dan veel te lang wacht met handelen. Dat hebben we recent weer gezien met het hardnekkig blijven vasthouden aan het stopzetten van toeslagen, terwijl allang bekend was dat dit een dwaling van de overheid betrof.

Zullen we dat met straling anders gaan doen? Door het probleem nu serieus te nemen, voorkomen we grote problemen voor de samenleving in de toekomst. De VNG geeft op haar website aan als doel te hebben “om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen”.

Beste VNG, er zijn veel burgers die gezondheidsklachten ervaren door straling en die dringend een stralingsarme omgeving nodig hebben om te kunnen functioneren. Wilt u dit onderwerp alstublieft serieus nemen? Gemeenten hebben ook een zorgplicht voor hun inwoners. Het lijkt mij – juist nu – heel belangrijk om gezamenlijk te zoeken naar oplossingsrichtingen. Want oplossingen zijn er wel degelijk. Zie bijvoorbeeld dit bericht. We komen graag bij u langs om het gesprek persoonlijk met u aan te gaan!

Silvia Belgraver

Naschrift: Ken je zelf stralingsbewuste raadsleden? Attendeer hen dan op dit nieuwsbericht, zodat ze deze kwestie bespreekbaar kunnen maken bij de VNG.

Lees ook:
> Meeste reacties van burgers bij internetconsultatie over 5G-frequenties terzijde geschoven
> Bijna 90% van de gemeenten heeft te maken met zorgen over gezondheidsrisico’s 5G
> Gemeenten: Gevolgen en Mogelijkheden


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.