Crowdfunding Straling onder Toezicht, onderzoeksproject op de Veluwe

(Update: op vrijdag 8 september is er een bijeenkomst van het Project Straling onder Toezicht met een tussentijdse stand van zaken. Zie voor meer informatie onderaan dit bericht.)

Een groep onafhankelijke, zelfstandige wetenschappers is momenteel druk bezig met een stralingsonderzoek op de Veluwe. Ze observeren o.a. het jachtgedrag van vleermuizen (beschermde dieren) en het broedsucces van mezen en andere kleine vogels op verschillende afstanden van zendmasten in een groot bos op de Veluwe. Deze waarnemingen kunnen verband houden met de stralingsniveaus. De straling wordt gemeten met een professionele spectrum analyzer. De wetenschappers kunnen nog geen conclusies trekken, maar ze zijn er niet ver meer vandaan.

Het onderzoek is ontstaan vanuit bezorgde vragen van boseigenaren en boswachters, die met de invoering van respectievelijk 2G, 3G, 4G en 5G steeds meer levende soorten zagen verdwijnen van de Veluwe. Doel van het onderzoek is inzicht, bewustwording en mogelijk een ander beleid voor de inrichting van het draadloze telecommunicatie netwerk en niet alleen op de Veluwe.

Financiering voor het onderzoek is lastig te vinden aangezien het een politiek gevoelig onderwerp is. Ze willen nog 2 jaar verder gaan met dit onderzoek, dat voor in totaal 3 jaar gepland staat. Donaties zijn van harte welkom via de stichting die de onderzoeksfondsen beheert:

Stichting Earthsmiles, Tiel
bankrekening NL42 RABO 0327 0133 62
onder vermelding van ‘Donatie Stralingsonderzoek’

De onderzoekers hebben het boek Straling onder Toezicht geschreven over het onderzoeksproject, met heel veel achtergrondinformatie over wetenschappelijk onderzoek wereldwijd. Onderstaand kun je lezen wat de onderzoekers zelf vertellen over de invulling en uitvoering van het onderzoeksproject.

Straling onder Toezicht

“Als het Amazonegebied de longen zijn van de aarde, dan zijn de gebieden die samen de Veluwe vormen, de longen van Nederland. Boseigenaren, andere burgers en verschillende wetenschappers maken zich nu ernstig zorgen over de effecten van de steeds maar toenemende kunstmatige straling van zendmasten op het ecosysteem.

We spreken van straling, omdat we niet alleen onderzoek gaan doen naar (de effecten van) de elektromagnetische velden van 5G, maar van alle G’s die op de Veluwe geïnstalleerd zijn. De onderzoekers zijn niet tegen of voor 5G (of een andere G), maar wel voor het voorzorgsprincipe, namelijk dat er een onafhankelijk onderzoek nodig is naar de effecten van de elektromagnetische velden van 5G en van eerdere generaties mobiele telefonie op mens en natuur.

Daarom willen we onderzoek gaan doen naar de effecten van 2G, 3G, 4G en 5G op mensen, dieren en planten op enkele specifieke locaties op de Veluwe, aan de hand van uit te voeren metingen en zo mogelijk historische data. Dit onderzoek is uniek en, voor zover wij weten, nooit eerder in deze vorm gedaan. Hierdoor zullen we beter dan voorheen weten wat het ‘stralingslandschap’ is en hoe dit gaat veranderen, evenals de mogelijke veranderingen in natuur en volksgezondheid.

Dit project is deels gebaseerd op een studie naar de effecten van de elektromagnetische velden van telecommunicatie zendmasten op Mount Nardi in het Nightcap National Park World Heritage Area in Australië waar men meteen na de plaatsingen van telecomantennes een uittocht heeft waargenomen van vele soorten vogels, insecten en amfibieën.

Uit andere onderzoeken is duidelijk geworden dat levende organismen niet alleen uit moleculen bestaan en door biochemische reacties functioneren, maar dat veel processen in levende wezens (mensen, dieren, planten en microben) gebaseerd zijn op elektromagnetische golven en -interacties. Hierdoor kan de radiofrequente straling uit onze technologie storend werken op het functioneren van microben, planten, dieren en mogelijk ook mensen. Vanwege onder andere deze ontdekkingen vinden wij het onderzoeksproject Straling onder Toezicht belangrijk.

Wat is er nodig voor het onderzoeksproject:

 1. De straling op een aantal specifieke locaties meten en in kaart brengen: intensiteiten per frequentie(band), met door de overheid erkende meetapparatuur en meetprotocollen.
 2. Het in kaart brengen van de effecten op de natuur: worden bomen, andere planten en dieren ziek? Verdwijnen en verschijnen er soorten? Gedurende de komende drie jaar zullen per seizoen diverse planten-, dier- en bodemmicrobensoorten die in de voedselketen met elkaar samenhangen, geïnventariseerd worden op de Veluwe. Hiervoor zullen wetenschappers en zo mogelijk ook vrijwilligers van natuurstudieverenigingen zich inzetten.
 3. De effecten op de volksgezondheid in de Veluwse gemeenten. Geanonimiseerde data zullen onder meer via huisartsen worden verzameld door middel van vragenlijsten.

Van de drie categorieën metingen zal niet alleen van de komende drie jaar data worden verzameld, maar zo mogelijk ook historische data, zodat we terug kunnen kijken naar eventuele correlaties met de plaatsing van antennes van eerdere generaties mobiele telefonie.

Het onderzoek zal van een zo hoog mogelijk wetenschappelijk niveau zijn. Daarom zal er ook rekening gehouden worden met invloeden van de introductie van andere milieufactoren, zoals chemische milieuvervuiling, fijnstof, geluidshinder, toeristendrukte, bebouwing en aanleg van wegen.

Deze metingen zullen gedaan worden in de periodes:

 • Terwijl de eerste frequenties voor 5G (700, 1400 en 2100 MHz) in gebruik genomen worden op de Veluwe. Er lopen in Nederland nu al experimenteervergunningen op 2,3 GHz, 3,5 GHz en 26 GHz.
 • Nadat 5G is geïnstalleerd op de nieuwe frequenties op de Veluwe.
 • Nadat 5G is geïnstalleerd op de nog te veilen hoge frequenties (3,5 en 26 GHz), die naar verwachting in 2023 in gebruik genomen zullen worden.

Dit onderzoek kan worden uitgebreid naar andere regio’s en gemeenten in Nederland.

Voor dit project op de Veluwe worden fondsen geworven via crowdfunding, via fondsenwerving bij instanties en met de opbrengst van het boek Straling onder Toezicht.

Donaties zijn van harte welkom op bankrekening: NL42 RABO 0327 0133 62 t.n.v. Stichting Earthsmiles, Tiel, onder vermelding van ‘Donatie Stralingsonderzoek’.”

Meer informatie:

 1. Report detailing the exodus of species from the Mt. Nardi area of the Nightcap National Park World Heritage Area during a 15-year period (2000-2015), Report for the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO), door Mark Broomhall, 2015.
 2. Boek Elektrisch Ecosysteem met een verzameling van onderzoeken, geschreven door Sander Funneman.
 3. Boek Straling van alle kanten bekeken, uitgegeven door het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland.
 4. Boek Straling onder Toezicht, geschreven door Saskia Bosman, Sander Funneman en George Remkes.
 5. Crowdfunding campagne voor Veldmeting 5G door Stichting Earthsmiles: https://www.earthsmiles.nl/, e-mail: stichtingearthsmiles@proton.me

Update 28 augustus 2023:

Op vrijdag 8 september 2023 wordt er een bijeenkomst georganiseerd van het project Straling onder Toezicht. Dit onderzoek naar het effect van elektromagnetische velden door de zendmasten van de mobiele telefonie op vleermuizen en koolmezen in de Veluwe is ruim een jaar geleden gestart met steun van Triodos Foundation. 

Je bent van harte welkom om de tussentijdse stand van zaken in het onderzoek te vernemen op vrijdag 8 september van 14.00-16.00 uur in het Earthsmiles Huis (in gebouw De Brug), Zuiderhavenweg 6, 4004 JJ Tiel. Ingang onder de glazen toren, waar het bord De Brug op staat. Gratis parkeren op eigen terrein of op de parkeerplaats van de leegstaande garage naast het gebouw. 15 minuten lopen vanaf de dichtstbijzijnde bushalte. Station Tiel verhuurt fietsen.

De bijeenkomst is gratis, voor koffie, thee en wat lekkers wordt gezorgd, maar een bijdrage in de donatiepot wordt op prijs gesteld. Laten even weten of je aanwezig zult zijn via een mail aan inspilab15@gmail.com.

Lees ook:
> Verslag en video informatieavond Zeist: Stralingsrisico’s, een blik op de gevolgen voor flora en fauna
> Onderzoek toont aan: 5G schadelijk voor wilde dieren
> Impact van straling op de natuur onder de aandacht gebracht bij fractievoorzitters en Tweede Kamer
> Elektrische communicatie in de natuur onontgonnen onderzoeksgebied
> Universiteit van Wageningen: Bomen hebben last van elektromagnetische straling


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.