Europa geeft telecom alle ruimte voor uitrol 5G en wil bevoegdheid gemeenten inperken

Heb je al gehoord van de Gigabit Infrastructuur Wet, de GIA? Dat is een wetsvoorstel van de Europese Commissie dat de grootschalige uitrol van snel (draadloos) internet via glasvezel en 5G makkelijker moet maken. Hierover wordt momenteel in alle stilte en in hoog tempo onderhandeld in Brussel.

Als deze Europese wet wordt aangenomen, dan wordt het voor de telecomproviders nog makkelijker om gemeenten te dwingen om infrastructuur, straatmeubilair en openbare gebouwen ter beschikking te stellen voor de uitrol van 5G.

Kom ook in actie: Informeer je lokale politici hierover en stuur een bericht aan de 4 Nederlanders in de ITRE commissie van het Europese Parlement. Het is belangrijk dat dit Europese wetsvoorstel wordt herzien. Onderstaand kun je lezen wat de GIA-wet inhoudt en welke acties je zelf kunt ondernemen.

Wat is de Europese GIA-wet?

Het doel van de Gigabit Infrastructuur Wet (GIA) is om de uitrol van glasvezel en 5G, inclusief het komende 26GHz-systeem, te versnellen en goedkoper te maken voor de telecom-industrie door storende hindernissen weg te nemen. Het is de bedoeling om telecomproviders ruim baan te geven door de verplichting op te leggen aan lokale overheden om infrastructuur, straatmeubilair en openbare gebouwen beschikbaar te stellen voor de uitrol.

Aangezien het om een EU-verordening gaat, zal deze direct van toepassing worden, zonder eerst te worden omgezet in Nederlandse wetgeving. Dus heeft de Nederlander er dan niets meer over te zeggen. De schamele speelruimte die er nu nog in de Nederlandse wetgeving is voor Gemeenten voor een eigen antennebeleid dat rekening kan houden met lokale behoeften, wordt met dit wetsvoorstel van de EU tenietgedaan.

De telecom-industrie krijgt met deze wet dus vergaande rechten op het gebruik van publieke eigendommen zoals al het straatmeubilair en openbare gebouwen. Hierdoor worden de belangen van zowel burgers als overheden geschaad.

Aan het eind van dit jaar wordt er door het Europees Parlement gestemd over de GIA-wet. Daaraan voorafgaand wordt al op 19 september 2023 door het ITRE gestemd over de visie op de GIA. Het ITRE is de deelcommissie Industrie, Research en Energie van het Europees Parlement.

Effecten wetsvoorstel niet goed onderzocht

Stichting EHS en Europeans for Safe Connections (alliantie waarin stralingsbewuste organisaties in Europa samenwerken) hebben afgelopen week een open brief aan de Nederlandse politiek geschreven over deze wet die de uitrol van 5G moet versnellen. De Europese Commissie heeft de effecten van haar plan niet goed onderzocht.

Er zijn serieuze bezwaren tegen dit voorgenomen wetsvoorstel, waaronder:

  • In GIA wordt de uitrol van glasvezel en 5G gelijkelijk behandeld, terwijl deze qua energie-gebruik en EMV-straling sterk van elkaar verschillen.
  • De milieueffect-rapportage kent onacceptabele tekortkomingen.
  • De toename van energiegebruik voor de mobiele communicatie is niet verenigbaar met de klimaatdoelstellingen. Er is geen inzicht gegeven in de gevolgen voor het klimaat en het energiegebruik, terwijl algemeen bekend is dat mobiele communicatie enorm veel energie gebruikt en dus invloed heeft op het klimaat.
  • De EU gaat volledig voorbij aan het gezondheidsaspect en de gevolgen voor de biodiversiteit. Onze Gezondheidsraad heeft immers niet voor niets in 2020 het advies gegeven om de blootstelling van de bevolking aan straling te beperken. De Gezondheidsraad noemt een reeks gezondheidsrisico’s in zijn 5G studie. Ook het Franse ANSES noemt dergelijke gezondheidsrisico’s in een studie van 2022 die overigens nog niet is afgerond. Het gaat hier om belangrijke onderwerpen als kanker- en voortplantingsrisico’s door radiofrequenties en over de vraag of de blootstellingslimieten wel goed genoeg zijn. Er is een negatieve impact te verwachten op de gezondheid van mensen, flora en fauna.
  • De onderbouwingen in het wetsvoorstel zijn vanuit beperkte, éénzijdige wetenschappelijke stromingen afkomstig.

Dringend verzoek om besluit op te schorten

Daarom vraagt Stichting EHS samen met de alliantie Europeans for Safe Connections in haar open brief om dit EU initiatief op te schorten tot de onderzoeken van ANSES afgerond zijn en om met spoed ook zelf onderzoek te laten uitvoeren naar toekomstige frequenties (3,5 en 26 GHz en hoger) en de effecten daarvan op de vruchtbaarheid van mens en dier, de werking van het zenuwstelsel en de impact op de biodiversiteit en op het milieu.

Deze twee organisaties maken zich ook grote zorgen over de effecten van de enorme omvang van het dataverkeer. Zij vragen de overheid om beperking van digitale informatiestromen en de inzet van elektronische middelen. Zo wordt tevens de overmatige blootstelling aan beeldschermen (bij kinderen en jongeren) en blootstelling aan EMV/straling tegengegaan. Zij vragen om een herziening van het beleid betreffende de uitrol van 5G en om te zorgen voor meer transparantie en overleg op lokaal niveau. Verder wordt gepleit voor een adequaat beleid dat rekening houdt met mensen die elektrogevoelig zijn, zodat ook zij weer kunnen deelnemen aan de samenleving.

Je kunt hier de volledige open brief lezen.

Kom ook in actie

Zoals je hebt kunnen lezen wordt er in de EU op dit moment onderhandeld over de GIA-wetgeving. Alle reden dus om juist nu in actie te komen en bezwaar te maken tegen de ontwikkeling van regelgeving om de telecom-sector te ondersteunen met een versnelde uitrol van 5G. Wat kun je doen?

1) Stuur een mail aan de 4 Nederlanders in de ITRE-commissie
De uitrol van 5G loopt in het Europees Parlement via de commissie ITRE (Industrie, Research en Energie). Stuur uiterlijk maandag 18 september 2023 een bericht met jouw bezwaren naar de 4 Nederlandse ITRE-leden. Dit zijn hun e-mailadressen:

bart.groothuis@europarl.europa.eu (VVD)
rob.roos@europarl.europa.eu (JA 21)
mohammed.chahim@europarl.europa.eu (PvdA)
rob.rooken@europarl.europa.eu (JA 21)

Stichting EHS en alliantie Europeans for Safe Connections hebben de 4 Europarlementariërs van ITRE uit ons land uitgenodigd voor een bijeenkomst om hen te informeren over de gevaren van de komende wetgeving. Het kan dus zeker helpen als zij de urgentie vanuit burgers ervaren om daaraan gehoor te geven.

Na de ITRE-stemming op 19 september 2023 heeft het Europees Parlement een startpunt voor onderhandelingen met de Commissie en de Raad. Wanneer die onderhandelingen zijn afgerond zal het voltallige parlement stemmen over het eindresultaat. Dat zal later dit jaar zijn. Een datum is nog niet bepaald.

2) Informeer lokale politici in jouw gemeente hierover
Gemeentelijke politici in Nederland zijn niet allemaal goed op de hoogte van ontwikkelingen in Europa. Jouw brief aan hen kan waardevol zijn. Want zij kunnen via hun partij invloed uitoefenen op de Europese politiek.

Aan het eind van dit jaar wordt er door het Europees Parlement gestemd over de GIA-wet, dus doe dit zo snel mogelijk (maar in ieder geval ruim voor het einde van dit jaar). Het is belangrijk dat wij als stralingsbewuste burgers van ons laten horen. Bedankt voor je hulp!

N.B.: dit bericht is gebaseerd op de oproep van Rob van der Boom van Stichting EHS

Meer informatie:
> Gigabit Infrastructure Act Proposal and Impact Assessment (GIA)
> Recente overzichtsstudie van Prof. Lai en PhD Manfield, die laat zien dat er op basis van de vele wetenschappelijke studies die beschikbaar zijn over de effecten van straling op flora en fauna, voldoende reden is voor politieke zorgen over de impact van EMV op de natuur.
> Korte video met de visie van Prof. Kent Chamberlin en Dr. David Gee, waarin zowel de kwestie van stralingsrisico’s als de afwachtende omgang met de wetenschap aan de orde komen (9 min.).
> Artikel van Rainer Nyberg over ontbrekende effectbeoordelingen EU inzake gezondheidsrisico’s straling.

Lees ook:
> Wil je lokaal inspraak op het gebied van draadloze technologie en 5G?


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.