Debat over Initiatiefvoorstel Pilot Meld- en Informatiepunt stralingsklachten in gemeente Zeist

Burgerinitiatief Stralingsbewust Zeist is inmiddels al ruim een jaar actief om te zorgen voor meer bewustwording over de gezondheidsrisico’s van straling in gemeente Zeist.

Vorig jaar organiseerde gemeente Zeist een raadsinformatie­bijeenkomst over 5G, die druk werd bezocht. Na deze bijeenkomst zijn een aantal politieke partijen in Zeist gestart met een initiatiefvoorstel voor een pilot voor een Meld- en Informatiepunt voor stralingsklachten in Zeist. Na diverse raadsvergaderingen vindt er nu op dinsdag 6 april a.s. om 19.30 uur een debat plaats over dit initiatiefvoorstel, dat je online kunt volgen (KLIK HIER). Op 20 april a.s. zal er door de Raad gestemd worden over het voorstel.

In dit bericht een verslag van burgerinitiatief Stralingsbewust Zeist over de recente ontwikkelingen in Zeist. [Zie ook de updates onderaan het bericht.]

Vernieuwd initiatiefraadsvoorstel en meting

Op donderdag 18 maart jl. hadden we in de Zeister Gemeente een Ronde Tafelbijeenkomst, waar een initiatiefraadsvoorstel werd gepresenteerd om in Zeist een Meldpunt voor stralingsklachten te realiseren en (dat was nieuw) een Stralingsinformatiecentrum.

Deze Ronde Tafel was de eerste besprekingsronde, met insprekers vanuit verschillende hoeken. Daarna volgt a.s. dinsdag 6 april het debat binnen de Raad en op 20 april, in aanwezigheid van burgemeester en wethouders, de stemming over dit voorstel.

In voorjaar/zomer 2020 had zich al eens een zelfde scenario afgespeeld, maar toen werd op het laatst het initiatiefvoorstel aangehouden omdat het toen nog geen kans van slagen had. De wethouder beloofde toen contact op te nemen met de GGD en de Huisartsenvereniging en het voorstel zou aangepast weer terug komen. Er bleek toen ook hoe weinig kennis van zaken er bij de raadsleden aanwezig was en hoe weinig interesse er leefde bij de verantwoordelijk wethouder voor de invoering hiervan. Behalve natuurlijk bij de, deels plaatselijke, vijf partijen die het plan indienden, maar die waren te klein om een meerderheid te vormen.

Nu werd het anders aangepakt: de burgerinitiatiefgroep ‘Stralingsbewust Zeist i.s.m. Last van een Zendmast’ had het initiatief genomen om een meetactie van straling bij verschillende punten in Zeist te ondernemen. Ze hadden gemerkt dat in het gesprek van één van onze leden met de wethouder, de hoge straling gemeten bij een school en een verblijf voor gehandicapten, hem deed schrikken en wakker worden. Carolien Schooneveld van SchooneveldAdvies werd in de arm genomen, een crowdfunding werd gestart voor het verslag hiervan en meetpunten werden uitgekozen.

Bovendien werden later, ten tijde van de Ronde Tafel, flyers uitgedeeld op 200 meter afstand rondom de meetpunten, met de vraag om te reageren, eventueel ook met gezondheidsklachten. Daar kwamen veel reacties op.

Stralingsinformatiecentrum

In de groep van voorbereidende fracties werden twee van onze groepsleden opgenomen om het voorstel weer opnieuw in te kleden en ons voorstel voor een stralingsinformatie­centrum werd er in meegenomen. Dit om meer bewustzijn te realiseren bij burgers over alle straling buitenshuis, maar ook binnenshuis of bij de buren en om advies te kunnen geven. Bovendien gaat het om een meldpunt, waar men zich anoniem met stralingsklachten kan melden, zodat het geregistreerd en in kaart gebracht kan worden.

Daarbuiten had het verantwoordelijke raadslid veel mensen opgezocht met stralingsklachten en ook mensen van onze groep wisten verergerde stralingsklachten van het laatste jaar, ná de veiling van de eerste frequenties van 5G, naar voren te brengen. Maar ook werden gegevens opgeduikeld van mensen die al jaren eerder ernstige klachten aan de gemeente te kennen hadden gegeven.

Bovendien werd het boekje van Jan van Gils, 5G Zegen of Vloek?, door de griffie aangeschaft en aan de fracties ter beschikking gesteld. Door onze groep werd het aan wethouders en burgemeester aangeboden. (Allemaal in een leeg gemeentehuis, geen onderling contact!)

Raadsinformatiebijeenkomst februari 2020

Vorig jaar hadden we op 18 februari een live raadsinformatiebijeenkomst met sprekers van een telecombedrijf, van de GGD (die heel slecht op de hoogte was) en Jan van Gils (van Stop5GNL). Hier waren heel veel burgers op af gekomen, warm gemaakt door ons.

Vanaf die tijd gaat echter alles per Zoom, dat is natuurlijk wel een handicap. Veel mensen ervaren dat nog als een drempel. Bovendien krijg je overal te horen: “5G is toch al een feit? Wat wil je daar nog tegen doen?” Onbewust van het feit dat die uitrol wel 5 jaar duurt voor alle stralingsfrequenties geëffectueerd zijn. Geven we de telecommaatschappijen ruim baan?

Na die raadsinformatiebijeenkomst is overigens het plan voor het initiatiefvoorstel geboren en zijn daar vijf fracties bij betrokken geraakt.

Ronde Tafel 18 maart 2021

Nu waren er bij de Ronde Tafel een heel aantal belangstellenden, naast de 8 insprekers, 10 raadslieden en de wethouder, die allemaal via Zoom present waren.

  • Een bioloog sprak over de gevoelige kinderschedels die nog heel dun zijn en doordringbaar voor straling en over de ecologische gevolgen. Hij dacht dat het wel om 6000 mensen gaat.
  • Een stralingstechnicus sprak over de toenemende straling sinds 1998, een verdubbeling! Wij zijn voorbij een kritisch punt. Ook de schending van het Antennebeleid dat in 2010 opgesteld is. Bovendien deed hij de aanbeveling de samenhang tussen toenemende kanker en straling te onderzoeken.
  • Eén iemand noemde de strijd van het individu met de telecommaatschappijen een strijd van David tegen Goliath en oordeelde dat het onze morele plicht is om ons de gezondheid van de bevolking aan te trekken. Durft Zeist een voortrekkersrol te vervullen?
  • Eén van de insprekers ervaarde zelf stralingsklachten en kreeg met name het laatste jaar zo’n last van de antennes, die van nabije flatgebouwen op haar huis en tuin stralen, dat zij van plan is te verhuizen. Zij beschrijft enkele heftige klachten.
  • Een ander vroeg zich af of zij, na eerder al gevlucht te zijn voor een zendmast in Utrecht naar het bosrijke Austerlitz, opnieuw zou moeten verhuizen vanwege een zendmast in haar huidige woonplaats. En waar kan zij dan nog wel heen gaan?
  • Er werd ook gepleit voor stralingsarme woonplekken.
  • Voor 5G zijn nu de eerste (lagere) frequenties actief, maar de Gezondheidsraad heeft gewaarschuwd voor de hogere frequentie 26 GHz. Hiervan is geen onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten, terwijl de Rijksoverheid heeft aangegeven deze frequentie toch al te willen gaan gebruiken.

Een ieder had maar 5 minuten om zijn zegje te doen, maar de wethouder beaamde aan het eind hoe de bijdragen indruk op hem hadden gemaakt. De pleidooien waren openhartig en met passie gebracht.

De andere vragen van raadsleden van o.a. D66 gingen er vooral over waarom er niet naar een landelijk meldpunt werd gestreefd via de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). En waarom er voor onderzoek niet bij een universiteit werd aangesloten? Waarom niet bij de GGD of Huisartsenvereniging werd aangesloten voor informatie, waar het toch om medische kennis gaat? Allemaal opmerkingen die de problematiek naar elders verschuift en die een onttrekking aan eigen verantwoordelijkheid inhouden.Tegen de begrote kosten van € 88.000 voor een coördinator van vrijwilligers en voor een onderkomen werd ook nogal opgekeken.

Er mochten alleen maar vragen gesteld worden, soms dreigde een discussie los te barsten, maar dat was expliciet niet de bedoeling van een Ronde Tafel, dat zou pas tijdens het debat op 6 april gebeuren. Er werd gepleit voor het belang van nabijheid voor de burger (via telefoon of live via buurtcentra). Om drempels van afstand, vervreemding, onwennigheid, ook in de anonimiteit weg te nemen en een realistische indruk te krijgen van de situatie in Zeist e.o. voor de periode van anderhalf jaar.

En wat daarna?

Dat wijst zich dan uit de ervaringen die worden opgedaan tijdens die anderhalf jaar, maar dat wordt naar verwachting al veel eerder duidelijk!

Misschien het toepassen van het ALARA-principe (As Low As Reasonably Achievable), stralingsarme woonzones en het aanpassen van het officiële Antennebeleid van de gemeente Zeist?

In ieder geval is de actiegroep van plan het Stralingsinformatiecentrum via verschillende buurthuizen gestalte te geven, ook als de gemeente negatief over de kosten oordeelt. Daarvoor en voor de medewerking van huisartsen en GGD is het van essentieel belang gesteund te worden door de gemeente, anders wordt 5G als een ‘politiek’ item gezien en schrikt het af.

Ondertussen doen wij ons uiterste best om stemmen te winnen voor ons voorstel door raadsleden persoonlijk aan te spreken, de plaatselijke pers in te lichten en een excursie aan te bieden langs stralingspunten, waar zij zelf kunnen ervaren waar de meter sterk uitslaat. Dat blijkt het meest overtuigend!

Verslag: Burgerinitiatief Stralingsbewust Zeist
E-mail: StralingsbewustZeist@gmail.com
Facebookgroep: Stralingsbewust Zeist

Naschrift redactie:
De acties van Stralingsbewust Zeist zijn een mooie inspiratie voor stralingsbewuste groepen in andere gemeenten. De landelijke overheid gaat ons duidelijk niet helpen, het is dus van groot belang dat je zelf met inwoners uit jouw gemeente het gesprek aan gaat met gemeenteraadsleden. Vanuit wederzijds begrip en een constructieve samenwerking kunnen mooie initiatieven ontstaan.

Update 20 april 2021:
De PvdA, ZeisterBelang, SP, Nieuw Democratisch Zeist en Seyst.nu stelden tijdens de gemeenteraadsvergadering voor om aan Burgerinitiatief Stralingsbewust Zeist € 15.000 subsidie te geven voor het ondersteunen, informeren en adviseren van inwoners met klachten over elektromagnetische straling. Dit voorstel werd unaniem aangenomen. De partijen geven aan dat daarmee dit burgerinitiatief de ruimte heeft om verder te ontwikkelen. Daarnaast wilden ZeisterBelang en D66 dat het college van burgemeester en wethouders in contact treedt met het agentschap Telecom om in de gemeente metingen naar elektromagnetische straling van zendmasten uit te voeren. Deze motie nam de Raad unaniem aan.

Update 6 december 2021:
Het informatie- en adviespunt is inmiddels een feit. Zie voor meer informatie hun website www.stralingsbewustzeist.nl. Een prachtig voorbeeld dat als burgers en gemeenteraadsleden samenwerken er ook iets moois kan ontstaan!

In de media:
> De Nieuwsbode.nl 21-04-2021: Raadsbesluiten: Subsidie voor ‘Stralingsbewust Zeist’
> AD 21-04-2021: Zeist geeft 15.000 euro aan inwonersgroep tegen straling: ‘Wat wij niet kunnen voelen, kunnen anderen best voelen’
> Nu.nl 21-04-2021: Gemeente gaat Burgerinitiatief Stralingsbewust Zeist ondersteunen

Lees ook:
> Video-verslag van raadsinformatiebijeenkomst over 5G en lantaarnpalenactie in Zeist
> Generation 5: “Het voelt als een muis, vechten tegen een olifant” (korte documentaire over Stralingsbewust Zeist)
> Demonstratie bij het RIVM. Ook voor 5G: “eerst de volksgezondheid, en dan de rest”


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.