Gemeente Bergen roept Tweede Kamer op besluitvorming Telecomwet inzake 5G uit te stellen

Gemeente Bergen neemt de zorgen van haar inwoners over de uitrol van het 5G-netwerk heel serieus. Dit liet zij in december 2019 al blijken via een unaniem aangenomen motie en via een brief aan de Tweede Kamer en alle gemeenten in Nederland.

Nu de wijziging van de Telecomwet aanstaande is, heeft de gemeenteraad op 29 oktober 2020 opnieuw een motie aangenomen en wordt er nogmaals een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Goed om te zien dat gemeente Bergen opkomt voor haar burgers en haar eigen autonomie. Een mooi voorbeeld voor andere gemeenten!

Binnenkort (waarschijnlijk in de eerste week van december) staat het wetsvoorstel voor de wijziging van de Telecomwet op de agenda van de Tweede Kamer. Dus dit is het moment om je lokale en landelijke contacten in de politiek aan te spreken, zodat het wetsvoorstel nog kan worden aangepast voordat het definitief wordt vastgesteld. In dit nieuwsbericht vind je meer informatie over beide aangenomen moties, de brieven aan de Tweede Kamer en de noodzaak tot zorgvuldigheid in de besluitvorming.

Eerdere motie inzake uitrol 5G-netwerk

Gemeente Bergen heeft op 12 december 2019 unaniem een motie aangenomen om de Tweede Kamer en de verantwoordelijk staatssecretaris te verzoeken de besluitvorming rond de uitrol van 5G te laten vergezellen van de nodige zorgvuldigheid en ruimte voor maatschappelijk debat. En daarnaast om het advies van de Gezondheidsraad te bespreken in de Tweede Kamer en om onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek te doen naar de biologische effecten (en niet alleen de opwarmingseffecten) van straling op mensen, flora en fauna op de korte én lange termijn.

Bekijk HIER de samenvattende video (5:24 min.). Een prachtig resultaat!

Vervolgens heeft het College van burgemeester en wethouders op 19 december 2019 een brief gestuurd (zie pagina 3 en 4) aan de voorzitter van de Tweede Kamer met een kopie naar de staatssecretaris, Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en aan alle gemeenten in Nederland. Naast bovenstaande punten, heeft het college ook aangegeven dat het verplicht moeten “instemmen met redelijke verzoeken” van telecomaanbieders, ingrijpt op de autonomie van gemeenten.

Staatssecretaris Mona Keijzer heeft op 19 februari 2020 in reactie hierop een brief gestuurd met de inmiddels bekende standaardtekst dat er geen bewijzen zouden zijn van negatieve gezondheidseffecten van elektromagnetische straling binnen de gehanteerde blootstellingsnormen. Dat is feitelijk onjuiste informatie, de gezondheidseffecten zijn wel degelijk allang wetenschappelijk aangetoond.

Verder geeft de staatssecretaris in haar brief aan dat de verplichting om in te stemmen met redelijke verzoeken voor het plaatsen van small cells op overheidsinfrastructuur voortvloeit uit Europese regelgeving. Daarmee schuift ze haar verantwoordelijkheid ten onrechte af op Europa. Bij de uitspraak van het kort geding van de stichting Stop5GNL op 25 mei jl. heeft de rechter geconstateerd dat de Nederlandse overheid hierin wel degelijk een eigen verantwoordelijkheid heeft en daar ook op aangesproken kan worden.

Nieuwe motie aangenomen in Bergen op 29 oktober

Naar aanleiding van het rapport van de Gezondheidsraad, de recente informatiebijeenkomst over 5G in Bergen en het wetsvoorstel Telecomcode dat binnenkort dient in de Tweede Kamer is er nu een nieuwe motie ingediend door de fracties van GroenLinks, KIES Lokaal, VVD en Behoorlijk Bestuur Bergen.

De twee belangrijkste kernpunten hierin zijn de gezondheidsrisico’s die niet kunnen worden uitgesloten en het feit dat de voorgestelde wetswijziging de telecombedrijven de vrijheid geeft om overal small cells (kleine zendantennes) te plaatsen, waardoor de autonomie (zelfbeschikkingsrecht) van gemeenten in het geding komt.

In de motie wordt het College opgedragen om met spoed – middels een brief – de voorzitter en de leden van de Tweede Kamer op te roepen om:

    1. zorgvuldigheid in de besluitvorming boven haast te stellen, gezien de zorgen geuit in de motie, en daarbij aan te dringen op het voorzorgsprincipe om de resultaten van genoemde onderzoeken af te wachten;
    2. de hoge frequentie 26 GHz a priori uit te sluiten van de wet, gezien het rapport van de Gezondheidsraad en in afwachting van onderzoeksresultaten van de WHO (dit is naar verwachting in 2022 afgerond);
    3. de resultaten van het Dialogic-onderzoek naar de impact van de uitrol van 5G, met name de plaatsing van small cells, op de (gemeentelijke) openbare ruimte nadrukkelijk te betrekken in de besluitvorming.

Tijdens de bespreking van de motie in de raadsvergadering gaf Kees van Leijen (VVD) ook aan dat er rekening gehouden zal moeten worden met mensen die gezondheidsklachten ervaren door straling, aangezien zij bijna nergens meer terecht kunnen. “Ook zij hebben recht op een normaal leven en moeten ergens een plek kunnen vinden waardoor ze wat minder ellende hebben.” Dat is inderdaad een heel belangrijk argument!

De motie is met 15 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen (PvdA en CDA stemden tegen). De motie en de brief zijn inmiddels verstuurd naar de VNG en alle gemeenteraden in Nederland, met als doel breed draagvlak te creëren en een gezamenlijke oproep te doen aan de Tweede Kamer.

Wetsvoorstel wijziging Telecomwet

Binnenkort (waarschijnlijk in de eerste week van december) zal het wetsvoorstel voor de wijziging van de Telecomwet in de Tweede Kamer aan de orde komen. Het is uitermate belangrijk dat gemeenten zelf zeggenschap blijven houden over wat er op hun grondgebied gebeurd. Zoals in de raadsvergadering van gemeente Bergen ook al aan de orde kwam, kunnen mensen die gezondheidsklachten ervaren door straling nu al bijna nergens meer terecht. Als straks de telecombedrijven helemaal vrij spel hebben om overal in onze directe persoonlijke leefomgeving kleine zendantennes te plaatsen, dan is de ellende voor hen niet te overzien.

Daarnaast staat in het wetsvoorstel dat 98% van het grondgebied van elke gemeente door telecomproviders moet worden voorzien van draadloos bereik, met enorme boetes als zij daar niet aan voldoen. Het is dan ook uitermate belangrijk dat deze bepaling word aangepast. Er zou op z’n minst geregeld moeten gaan worden dat de resterende 2% van het grondgebied van gemeenten benut zal gaan worden voor stralingsarme woongebieden, zodat mensen die gezondheidsklachten ervaren door straling ook nog ergens kunnen wonen en leven.

We zien nu al steeds meer mensen die naar het buitenland vertrekken omdat Nederland voor hen onleefbaar is geworden. Dat is uiteraard een zeer onwenselijke situatie, dus dat zullen we nu duidelijk kenbaar moeten maken bij alle lokale en landelijke politici/overheden. Help je ook mee om te zorgen voor meer bewustwording? Je kunt daarvoor o.a. gebruik maken van de aangenomen moties uit Bergen en het nieuwe boek dat het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland afgelopen vrijdag heeft gepubliceerd: ‘Straling van alle kanten bekeken‘.

Het moment van handelen is nu! Bedankt voor je inzet voor de gezondheid van mensen, dieren en de natuur.

Silvia Belgraver

Lees ook:
> Bijna 90% van de gemeenten heeft te maken met zorgen over gezondheidsrisico’s 5G
> Oproep aan gemeenten: stop alle 5G activiteiten nu het democratisch proces stagneert!
> Onze reactie op internetconsultatie frequentieveiling: onverantwoord beleid
> Alle gemeenten per brief geïnformeerd over kritiek van 20-tal gemeenten op wetsvoorstel verplichte medewerking uitrol 5G
> In The Lancet: Het is tijd om de impact van de wereldwijde electromagnetische vervuiling te beoordelen
> Goed onderbouwd artikel van De Groene Amsterdammer: Bellen schaadt cellen

In de media:
> 06-11-2020 Gemeentekrant Bergen: verslag van de gemeenteraads­vergadering van 29 oktober (zie pagina 2, uitrol 5G-netwerk)
> 18-11-2020 Duinstreek Centraal: Zorgen in gemeente Bergen over straling 5G: “Maak pas op de plaats”


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.