Advies aan gemeenten

Wij roepen de gemeenten hierbij op om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het welzijn van hun inwoners en te zorgen voor stralingsbewust beleid. Onderstaand diverse praktische tips en adviezen over wat gemeenten op dit moment concreet kunnen doen. Gevolgd door een aantal voorbeelden van hoe andere gemeenten daar mee omgaan. Maar we willen deze pagina starten met een goed onderbouwde video-oproep die duidelijk maakt wat nu eigenlijk het probleem is met 5G en met de 5G-krant waarin een aantal belangrijke recente nieuwsberichten worden vermeld, specifiek voor gemeenten.

Video-oproep aan Tweede Kamer en Regering

Op 18 februari 2020 is er door de samenwerkende stralingsbewuste organisaties een dringende video-oproep verzonden aan de Tweede Kamer en Regering om de uitrol van 5G per direct te stoppen. In deze video spreken Prof. Dr. Martin Pall en 5 betrokken Nederlanders over de gezondheidsrisico’s van straling en onderbouwen zij de noodzaak van een moratorium op 5G.

De video-oproep is verzonden aan alle ministers en staatssecretarissen, alle 150 Tweede Kamerleden, de Vaste Kamercommissies voor VWS en EZK, en de landelijke pers (circa 60 adressen). Lees hier het persbericht en bekijk hier de video-oproep (27 min.). Deze oproep zal binnenkort ook aan alle gemeenten worden verstuurd, aangezien ook gemeenten een eigen verantwoordelijkheid hebben in de zorg voor de gezondheid van de burgers in de eigen gemeente.

De 5G-krant

Een aantal betrokken burgers stelt met enige regelmaat een 5G-krant samen met de recente ontwikkelingen rondom 5G. Deze krant is specifiek samengesteld voor burgemeesters, wethouders, raadsleden en ambtenaren van Nederlandse gemeenten:

5G-krant 6 maart 2020  /  5G-krant 28 april 2020 (PDF)

Informeer jezelf over 5G

Alle gemeenten krijgen vroeger of later te maken met de opkomst van slimme technologieën, zoals slimme lantaarnpalen (met wifi, sensoren en camera’s), slimme verkeerslichten, etc. Al deze met elkaar communicerende apparaten werken via draadloos internet (het ‘Internet of Things’). Om dit mogelijk te maken zullen er vanaf 2020 overal op lantaarnpalen en in bushokjes zend-antennes (5G) geplaatst gaan worden. Dit heeft een enorme toename van de hoeveelheid straling in de directe leefomgeving van inwoners tot gevolg.

Er zijn nu al veel inwoners die zich zorgen maken over de toename van zendmasten in hun leefomgeving en de mogelijke gezondheidseffecten. Zie bijvoorbeeld dit nieuwsoverzicht van lokale acties van inwoners tegen zendmasten in het hele land. En er zijn steeds meer mensen die wel degelijk gezondheidsklachten ervaren van straling. Zij maken zich grote zorgen over de gevolgen van de aangekondigde komst van nog meer zend-antennes. Het is dus belangrijk dat gemeenteraadsleden goed geïnformeerd zijn, verstandige besluiten nemen en het voorzorgsprincipe toepassen om inwoners te beschermen tegen een overdosis straling.

Praktische zaken die de gemeente nu al kan uitvoeren

Bewustwording gemeente/GGD/VNG

 • stralingsgerelateerde gezondheidsklachten van inwoners serieus nemen
 • gezondheidsklachten van inwoners nauwkeurig registreren voor meer inzicht en doorsturen naar het RIVM
 • inventariseren van het aantal mensen met SOLK-klachten (= Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten), deze lijken veel op stralingsklachten
 • deskundigheidsbevordering bij de betreffende gemeente-ambtenaren en overleg met externe onafhankelijke deskundigen
 • de informatie over straling bestuderen die wij op deze website hebben verzameld
 • het onderwerp op de agenda zetten om te bespreken in de Raadsvergadering; zie bijvoorbeeld dit uitgewerkte Agendaverzoek met uitgebreide toelichting (Word-document) of als PDF
 • een informatiebijeenkomst organiseren voor de gemeenteraadsleden over het onderwerp straling (zie de voorbeelden onder aan deze pagina)
 • deskundigheidsbevordering bij de GGD
 • de GGD Handreiking Elektrogevoeligheid implementeren
 • voor huisartsen en eerstelijns artsen een regionaal meldings- en inventarisatiepunt instellen voor gezondheidsklachten in relatie tot straling, bijvoorbeeld bij de GGD
 • nadenken over de komst van de 5G-technologie en de mogelijke gevolgen hiervan voor de gemeente en haar inwoners
 • deze gezondheidskwestie landelijk aankaarten bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Rijksoverheid

Communicatie en voorlichting inwoners, scholen en (huis)artsen

 • inwoners met gezondheidsklachten desgewenst adviseren over straling
 • doorverwijzen naar Stichting Elektrohypersensitiviteit (EHS)
 • open en eerlijke communicatie naar omwonenden bij plaatsing van een nieuwe zend-installatie; ruim vóór de plaatsingsdatum; dit gaat vaak mis, zie bijvoorbeeld deze lange lijst van nieuwsberichten waaruit blijkt dat burgers zich niet serieus genomen voelen door gemeenten
 • pro-actief voorlichting geven aan inwoners, kinderdagverblijven en scholen inzake (eigen) gebruik van wifi, DECT-telefoon, iPad, digitale schoolborden en andere draadloze technologieën
 • pro-actief voorlichting geven aan huisartsen en eerstelijns artsen over de specifieke gezondheidsklachten en mogelijke gezondheidsrisico’s van straling (en betrek SOLK daarbij)
 • op de website van de GGD Kennemerland informatie plaatsen over straling (dit onderwerp wordt nu helemaal niet genoemd) en vermelden dat vragen/klachten bij hen gemeld kunnen worden
 • samenwerken met de GGD Amsterdam (GGD-commissie EMV) die zelf onderzoek heeft gedaan rondom straling (zoals GESOND- en ABCD-onderzoek)

Financiering, samenwerking en vergunning

 • geen vergunning afgeven voor zend-installaties midden in woongebieden en bij kinderdagverblijven, scholen, ziekenhuizen en andere locaties waar kwetsbare inwoners langdurig verblijven
 • pro-actief samenwerken met telecomproviders en omwonenden om passende locaties te zoeken voor zend-installaties
 • WMO-gelden of budget uit het Ontschottingsfonds gebruiken voor het vergoeden van stralingsmetingen en noodzakelijke afschermingsmaatregelen bij stralingsgevoelige inwoners (de gemeente ontvangt tenslotte ook gelden voor de plaatsing van zend-installaties op gemeentegebouwen/-gronden)
 • stralingsvrije zones creëren in bibliotheek, gemeentehuis en andere openbare gemeentelijke instellingen, zodat stralingsgevoelige inwoners ook gebruik kunnen blijven maken van deze voorzieningen
 • de stralingsintensiteit in de gemeente structureel laten verlagen door de telecomproviders; de uitgezonden elektromagnetische velden zijn nu veel hoger dan noodzakelijk is
 • samen met inwoners en telecombedrijven oplossingen verzamelen, bekijken hoe gezondheidsklachten van mensen kunnen worden verminderd en dit terugkoppelen aan de gemeenteraad

Informatiebijeenkomst voor gemeenteraad organiseren

De gemeente kan zelf een informatiebijeenkomst organiseren voor de gemeenteraadsleden om er voor te zorgen dat zij goed geïnformeerd zijn en weloverwogen besluiten kunnen nemen. Op 29 november 2017 heeft er bijvoorbeeld in regio Haarlem een Raadsmarkt (voorlichtingsbijeenkomst) plaats gevonden over het onderwerp straling van zendmasten en de mogelijke gezondheidseffecten voor inwoners. Zie deze pagina voor het programma, alle presentaties en een verslag van deze Raadsmarkt ter inspiratie. En zie deze brochure voor een uitgebreide samenvatting van deze bijeenkomst. Hierin staan de gezichtspunten van o.a. diverse ervaringsdeskundigen, een bioloog, de afdeling vergunningen van de gemeente, de GGD Kennemerland en het Antennebureau.

Ook de gemeenteraad in Utrecht heeft zo’n bijeenkomst georganiseerd naar aanleiding van de bezwaren tegen de plaatsing van een zendmast in Lombok. De videobeelden zijn hier volledig terug te kijken: Raadsinformatiebijeenkomst van gemeente Utrecht op 12 januari 2017 over zendmasten en de gezondheidseffecten (18 achtereenvolgende fragmenten).

En de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een informatieavond georganiseerd rondom het besluit over de aanbesteding van slimme lantaarnpalen (met wifi, camera’s en sensoren). Bekijk via deze link de volledige informatieavond voor de gemeenteraad op 19 februari 2018 (2 uur en 32 minuten). Of bekijk via deze link de samenvatting (20 minuten). Op 8 maart 2018 heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug unaniem besloten om geen zendapparatuur (4G, 5G, Wifi), camera’s, sensoren e.d. op de nieuwe straatlantaarns mogelijk te maken.

Zie ook deze pagina voor meer informatie over deze en andere initiatieven.

En dan is er nog de ethische kant

U zult maar lokaal of regionaal politiek verantwoordelijk zijn in deze tijd waarin het debat over de uitrol van het 5G netwerk telkens weer oplaait. Enerzijds heeft u dan te maken met groeperingen en burgers die met klem wijzen op gezondheidsrisico’s van elektromagnetische velden (EMV), en anderzijds wordt u door overheids- en adviesorganen met klem gewezen op de afwezigheid van gezondheidsrisico’s van EMV. Probeer in dat spanningsveld maar eens een goede beslissing te nemen.

Daar bovenop komt het wetsvoorstel dat stelt dat gemeenten een “redelijk verzoek tot plaatsing van draadloze toegangspunten” (dat wil zeggen 5G antenne installaties) zullen moeten inwilligen. Het goede nieuws is, het wetsvoorstel is nog maar een voorstel en zelfs als het wel een wet zou worden, blijft de vraag: Wat is een “redelijk verzoek”? Daarom is voor u een onafhankelijke en op feiten gebaseerde handleiding samengesteld die u helpt om tot een politiek en ethisch verantwoorde beslissing te komen. Lees hier de Handleiding voor 5G beslissingen.

Burgers, actiegroepen en gemeenten in de media

Zie voor de vele nieuwsberichten in de media waarin burgers, actiegroepen en gemeenten uit het hele land in opstand komen tegen de huidige zendmasten en de voorgenomen uitrol van 5G deze pagina: Burgers, actiegroepen en gemeenten in de media.

Recente informatieve artikelen op deze website

Brief over kort geding en andere ontwikkelingen aan alle gemeenten gestuurd (maart 2020)
Telecomproviders willen geen last hebben van burgers en gemeenten bij uitrol 5G (febr. 2020)
10 redenen om uitrol 5G te begrenzen (febr. 2020)
Wereldwijde Protestdag tegen 5G: ook in Amsterdam protesteerden honderden mensen (jan. 2020)
Internetconsultatie over frequentieveiling – voorbereiding uitrol 5G (dec. 2019)
Informatiemap 5G en Gezondheid voor gemeenten (dec. 2019)
Verslag van lezing Prof. Dr. Martin Pall over de impact van 5G & falende veiligheidsrichtlijnen (dec. 2019)
Alle gemeenten per brief geïnformeerd over kritiek van 20-tal gemeenten op wetsvoorstel verplichte medewerking uitrol 5G (sept. 2019)
Wetsvoorstel verplichte uitrol 5G – Gemeenten raken autonomie kwijt (juli 2019)
Terugblik op 5G-debat Tweede Kamer en demonstratie (juli 2019)
Landelijke petitie STOP 5G ingediend bij de Tweede Kamer (juni 2019)
Zorgen over de risico’s van 5G nemen toe: de belangrijkste ontwikkelingen op een rij (april 2019)
Kabinet vindt aanvullend onderzoek naar gezondheidsrisico’s 5G niet nodig (april 2019)
Kans op huidproblemen door 5G (maart 2019)
Waarom tekenen wereldwijd wetenschappers, professoren en artsen het 5G Appeal? (jan. 2019)
Goed onderbouwd artikel van De Groene Amsterdammer: Bellen schaadt cellen (jan. 2019)
In 33 gemeenten worden openbare ruimten ontoegankelijk voor stralingsgevoeligen (dec. 2018)
Wie is de volgende gemeente die straling op de agenda zet? (sept. 2018)
Succesvolle praktijkvoorbeelden van voorzieningen vanuit de Wmo (sept. 2018)
GGD pleit voor stralingsvrij woongebied en behandelcentrum voor elektrogevoeligen (juli 2018)
De overheid vindt de volksgezondheid blijkbaar niet belangrijk (juli 2018)
Elektrogevoelige mensen willen niet van het aardgas af (juni 2018)
Maatschappelijk draagvlak voor 5G is nihil (april 2018)
Gemeenten en burgers worden buitenspel gezet (maart 2018)

Oproep aan gemeenten: stop alle 5G activiteiten nu het democratisch proces stagneert!

Door de Coronacrisis lijkt het democratische gesprek over de uitrol van 5G bij zowel bestuurders als volksvertegenwoordigers uit het vizier te raken. Op 10 april 2020 heeft Let’s Talk About Tech alle Burgemeesters, Wethouders en gemeenteraadsleden opgeroepen om alle 5G activiteiten te staken, in ieder geval zolang het democratisch proces stagneert.

De discussie over de wenselijkheid en noodzaak van deze nieuwe technologie is nog niet gevoerd. Nu komt uitrollen neer op doordrukken, waarbij de burgers in dit land niet hun bezwaren via inspraak kenbaar kunnen maken. Dat er ernstige bezwaren zijn blijkt wel uit de lange lijst van initiatieven, die met de op handen zijnde frequentieveiling en de nieuwe wet op de Telecomcode zijn ontstaan. Zowel wetenschappers, artsen als burgers roepen het gemeente- en landsbestuur op om 5G te stoppen vanwege de niet onderzochte gezondheidsrisico’s.

Brief over kort geding en andere ontwikkelingen aan alle gemeenten gestuurd

Update van de stichting Stop5GNL:

Op 13 maart jl. hebben we alle gemeenten een brief gestuurd om ze op de hoogte te stellen van het kort geding dat we aanspannen tegen de Nederlandse overheid om zo 5G te stoppen. Ook informeren we de gemeenten in de brief over een aantal recente (inter)nationale ontwikkelingen op dit gebied.

Wij vinden het belangrijk dat gemeenten op de hoogte zijn van deze ontwikkelingen – waaronder ook moratoria op 5G in een aantal landen en gemeenten – en zij nogmaals op het hart gedrukt worden dat er wel degelijk gezondheidsrisico’s zijn bij blootstelling aan EMV en 5G in het bijzonder en het om die reden absoluut onverantwoord is 5G uit te rollen. Het is van groot belang dat gemeenten deze ontwikkelingen bij de besluitvorming betrekken, want uiteindelijk hebben zij de wettelijke taak de gezondheid van de inwoners te beschermen.

Voor gemeenten en provincies: Handleiding voor 5G beslissingen

U zult maar lokaal of regionaal politiek verantwoordelijk zijn in deze tijd waarin het debat over de uitrol van het 5G netwerk telkens weer oplaait. Enerzijds heeft u dan te maken met groeperingen en burgers die met klem wijzen op gezondheidsrisico’s van elektromagnetische velden (EMV), en anderzijds wordt u door overheids- en adviesorganen met klem gewezen op de afwezigheid van gezondheidsrisico’s van EMV. Probeer in dat spanningsveld maar eens een goede beslissing te nemen.

Daar bovenop komt het wetsvoorstel dat stelt dat gemeenten een “redelijk verzoek tot plaatsing van draadloze toegangspunten” (dat wil zeggen 5G antenne installaties) zullen moeten inwilligen.

Het goede nieuws is, het wetsvoorstel is nog maar een voorstel en zelfs als het wel een wet zou worden, blijft de vraag: Wat is een “redelijk verzoek”? Daarom is voor u een onafhankelijke en op feiten gebaseerde handleiding samengesteld die u helpt om tot een politiek en ethisch verantwoorde beslissing te komen.

In 33 gemeenten worden openbare ruimten ontoegankelijk voor stralingsgevoeligen

Vol trots maakte de Europese Commissie vorige week bekend welke gemeenten de “winnaars” zijn geworden in de strijd voor gratis wifi (het WiFi4EU-initiatief). Maar liefst 2.800 gemeenten in Europa krijgen gezamenlijk 42 miljoen euro van ons belastinggeld kado om gratis wifi te installeren in openbare ruimten zoals parken, pleinen, publieke gebouwen, bibliotheken, museums en zelfs gezondheidscentra worden specifiek benoemd (?!). Onder de “gelukkigen” vallen ook 33 Nederlandse gemeenten.

Dat klinkt mooi, behalve dan dat alle mensen die gezondheidsklachten ondervinden door straling hierdoor geen gebruik meer kunnen maken van al deze openbare ruimten. En dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Kans op huidproblemen door 5G

Het onderwerp 5G komt regelmatig aan de orde in de media en tegenwoordig ook in raadsvergaderingen. In de vergadering van 28 februari in Zaanstad over de gezondheidsrisico’s van 5G (hier terug te luisteren) werd uitvoerig over dit onderwerp gesproken. Er werd echter ook de indruk gewekt “dat het met 5G wel mee zou vallen”. “Alleen de huid zou bij de hogere frequenties wat meer belast worden maar de stralingsbelasting zou minder worden en de huid is toch niet zo belangrijk.” Iemand in de zaal suggereerde zelfs dat 3G en 4G beter vervangen zouden kunnen worden door 5G vanwege de geringere belasting.

Gezien het belang van het onderwerp onderstaand de juiste informatie.

Wie is de volgende gemeente die straling op de agenda zet?

Steeds meer mensen worden zich er van bewust dat het gemak van draadloze technologieën ook een keerzijde heeft. Het aantal mensen dat wel degelijk gezondheidsklachten ervaart door straling van o.a. zendmasten, wifi en smartphones is groeiende.

De overheid wil in 2020 5G gaan uitrollen zodat ook apparaten draadloos met elkaar kunnen communiceren (Internet of Things). Daarvoor is het nodig dat er heel veel kleine zendantennes bijkomen, waardoor de totale hoeveelheid elektromagnetische straling substantieel zal gaan stijgen.

Een verantwoordelijkheid voor alle gemeenten

Aangezien de gemeente lokaal verantwoordelijk is voor de bescherming van de gezondheid van haar inwoners, is dit ook een belangrijk onderwerp om te bespreken in iedere gemeenteraad. Er zullen lokaal investeringen gedaan moeten worden in de infrastructuur, er zal lokaal beleid moeten worden vastgesteld en dit onderwerp zal ook opgenomen moeten worden in de regionale Omgevingsvisie.

StralingsBewust.info

Verzamelpunt voor informatie en nieuws over straling

De digitalisering verandert onze samenleving in een razendsnel tempo. Er is een wereld aan het ontstaan waarin alles en iedereen draadloos en snel met elkaar ‘moet’ kunnen communiceren. Dit levert praktische toepassingen op, maar er wordt voorbij gegaan aan het feit dat deze almaar toenemende hoeveelheid straling nadelige effecten heeft op onze gezondheid. Grote groepen mensen signaleren al jarenlang dat zij (ernstige) gezondheids­klachten ervaren door deze straling.

Het standpunt van de Gezondheidsraad is dat straling geen gezondheids­klachten zou kunnen opleveren zolang het maar binnen de vastgestelde blootstellingsnormen blijft. Helaas blijkt de overheid ons niet van eerlijke en volledige informatie te voorzien. Uit vele duizenden onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken is allang gebleken dat dit standpunt niet overeen komt met de werkelijkheid. Ook ver beneden de normen heeft straling aantoonbare biologische effecten en verstoort het vele processen in ons lichaam.

Uitrol 5G

Alsof alle alarmsignalen nog niet genoeg zijn, heeft de overheid nu het voornemen om, bovenop alle straling die er al is, ook nog eens heel veel extra zendantennes te plaatsen om de uitrol van 5G mogelijk te maken. 5G gebruikt hele andere zendtechnieken. Daarbij zal er niet alleen gebruik gemaakt worden van de bestaande frequenties, maar ook van veel hogere frequenties, die uiteraard ook andere effecten op ons lichaam zullen hebben. De overheid wil dit uitrollen, terwijl er nog vrijwel geen onderzoek is gedaan naar de gezondheidsrisico’s hiervan. In plaats van het toepassen van het voorzorgsprincipe worden we als bevolking gebruikt als proefkonijnen. Een zorgwekkende situatie.

Onze oproep aan de overheid:
 1. Informeer burgers, scholen, huisartsen, gemeenten en andere betrokkenen over de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling, zodat er op een bewuste en veilige manier gebruik gemaakt kan worden van de digitale technologie.
 2. Stop met (de voorbereidingen op) de uitrol van 5G, zolang niet bewezen is dat dit veilig is voor de volksgezondheid.
 3. Doe eerst onafhankelijk onderzoek naar de biologische- en langetermijneffecten van straling op de volksgezondheid en de gevolgen voor dieren, natuur en milieu.
 4. Organiseer eerst een grootschalig maatschappelijk debat over nut, noodzaak en consequenties van 5G. In een democratisch land horen burgers ook zeggenschap te hebben over het beleid.
 5. Zorg dat gemeenten – ook nu al – de regierol behouden in hun eigen regio, zodat ze kunnen inspelen op lokale situaties.
 6. Zorg ervoor dat er in alle gemeenten ook stralingsarme woongebieden blijven bestaan, zodat stralingsgevoelige mensen ergens kunnen wonen en leven.

Aktueel

Uitspraak kort geding tegen uitrol 5G

Het kort geding van de stichting Stop5GNL tegen de Nederlandse staat om de uitrol van 5G te stoppen vond plaats op 4 mei. De video en ons verslag van de zitting kun je hier lezen/bekijken. De uitspraak van het kort geding vond plaats op 25 mei. De rechter besliste dat de Staat door kan gaan met de frequentieveiling voor 5G. De uitspraak kun je hier nalezen of via deze link terugkijken (14 min.).

Video-oproep aan Tweede Kamer en Regering: Stop uitrol 5G!

Op 18 februari hebben de samenwerkende stralingsbewuste organisaties een dringende video-oproep om de uitrol van 5G te stoppen, verzonden aan alle ministers en staatssecretarissen, alle 150 Tweede Kamerleden, de Vaste Kamercommissies voor VWS en EZK, en de landelijke pers. In de video waarschuwt Prof. Dr. Martin Pall dat 5G wel degelijk gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Lees meer…

5G is niet veilig, aldus voormalig president van Microsoft Canada

Video-oproep (10:49 min.) van Frank Clegg, voormalig president van Microsoft Canada. Hij heeft 40 jaar in de technologiesector gewerkt en verklaart dat 5G niet getest is. Hij vindt de huidige implementatie van draadloze technologie niet veilig en potentieel schadelijk voor de gezondheid. De macht verschuift steeds meer naar de telecomindustrie. Clegg benadrukt de noodzaak om te zorgen voor onderzoek en wetgeving voor veiligere technologie.

Voorstel gezamenlijk onderzoeksproject naar gezondheidseffecten van 4G en 5G

Em. Hoogleraar Dick K.F. Meijer van de Rijksuniversiteit Groningen, heeft een voorstel geschreven voor een gezamenlijk onderzoeksproject naar de gezondheidseffecten van 4G en 5G. Dit voorstel wordt ondersteund door landelijke research organisaties en ook de Gezondheidsraad is benaderd. De heer Meijer is nu bezig een platform voor wetenschappers in ons land te vormen. Lees meer…

Plan voor oprichten Stralingsbewuste Woongemeenschappen

Er is een plan uitgewerkt voor het oprichten van twaalf stralingsarme woongemeenschappen, één in elke provincie. We hebben een samenwerkingspartner gevonden die ons kan helpen met het feitelijk realiseren van de communities. Geïnteresseerd? Je kunt er hier meer over lezen en/of dit Interesseformulier invullen.

Uitgelichte berichten

Verzameloverzicht Nieuws

Op de pagina Nieuwsoverzicht hebben wij de links naar de nieuwsberichten en blogs van vele stralingsbewuste websites handig in een totaaloverzicht verzameld via RSS-feeds.

Op de pagina Nieuws StralingsBewust.info kun je alle nieuwsberichten lezen die zijn geplaatst op de website StralingsBewust.info. Dit is een open platform waar we inhoudelijke artikelen verzamelen naar aanleiding van het nieuws of activiteiten rondom informatieavonden, actiegroepen, etc. Het doel van deze nieuwsberichten is om te zorgen voor meer stralingsbewustzijn bij gemeenten, scholen, (huis)artsen en andere mede-mensen.

Mocht je ook een informatief artikel of bericht willen schrijven dan is dat welkom. Het is niet de bedoeling dat hier reclame wordt geplaatst. Teksten kunnen aangeleverd worden via de contactpagina.

Stralingsbewuste websites

Gelukkig is de bewustwording van de effecten van straling op onze gezondheid groeiende. Vanuit de samenleving zelf zijn er al diverse regionale en landelijke informatieve websites ontstaan rondom straling. Zie bijvoorbeeld:

Stichting EHS  *  CPLD Vereniging  *  StopUMTS  *  Stop5GNL  *  Verminder Electrosmog  *  Let’s Talk About Tech  *  Zeeuws Platform Stralingsrisico  *  Beperk de straling  *  SOS straling  *  Wireless Info  *  Nationaal Platform Stralingsrisico’s  *  Straling Bewust Goeree-Overflakkee  *  Stralingsleed  *  Vereniging EHS Vlaanderen

Waar staan zendmasten

Op het Antenneregister is te zien waar de zendmasten in Nederland precies staan, wanneer ze zijn geplaatst, welke frequentie wordt gebruikt, wat het vermogen is, op welke hoogte ze staan en in welke richting ze stralen. Zie voor diverse andere antenneregisters en kaarten van wifi hotspots, in Nederland en in het buitenland, de pagina Waar staan zendmasten.

Gemeenten

Alle gemeenten krijgen vroeger of later te maken met de opkomst van slimme technologieën, zoals slimme lantaarnpalen (met wifi, sensoren en camera’s), slimme verkeerslichten, etc. Om dit mogelijk te maken wil de overheid vanaf 2020 overal op lantaarnpalen en in bushokjes zend-antennes (5G) laten plaatsen. Dit heeft een enorme toename van de hoeveelheid straling in de directe leefomgeving van inwoners tot gevolg. Wij roepen de gemeenten hierbij dan ook op om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het welzijn van hun inwoners en te zorgen voor stralingsbewust beleid. Wij verwijzen alle gemeenteraadsleden graag naar onze pagina Advies aan gemeenten.

Actiegroepen in Nederland

Op de plattegrond hiernaast kun je zien waar al stralingsbewuste burgerinitiatieven en actiegroepen actief zijn in Nederland. Dat zijn er momenteel al 59! Mocht je je willen aansluiten bij een groep, dan kun je op de plattegrond de contactinformatie vinden.

Zie voor een overzicht van diverse acties en voorlichtings­bijeenkomsten die onlangs zijn georganiseerd door de diverse actiegroepen deze pagina. Aanvullingen zijn welkom, daar kun je anderen weer mee inspireren. Je kunt dit doorgeven via onze contactpagina.

Help jij ook mee?

Elke verandering begint met bewustwording. Aangezien er nog veel onwetendheid is in Nederland, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meehelpen door het onderwerp bespreekbaar te maken.

Op deze website staat veel informatie over straling, tips om straling te beperken, een breed aanbod van relevante nieuwsberichten van diverse stralingsbewuste bronnen, boeken, video’s, artikelen, lokale actiegroepen, een stappenplan, diverse voorbeeldbrieven en brochures. Help jij ook mee? Samen maken we het verschil!

Elke waarheid doorloopt drie stadia:
Eerst wordt ze belachelijk gemaakt;
Dan wordt ze hevig bestreden;
Tenslotte wordt ze als vanzelfsprekend aangenomen.

Arthur Schopenhauer, Duitse filosoof

 

Nieuw initiatief: Stralingsarme appartementen & herstellingsoord

Onlangs viel in de media te lezen dat een Haarlemmer het initiatief heeft genomen om stralingsarme appartementen te gaan realiseren. Steeds meer mensen ervaren gezondheidshinder door straling en zijn op zoek naar een plek waar ze nog stralingsarm kunnen verblijven. Stralingsarme appartementen klinkt dan ook als een heel goed plan.

Aangezien ik zelf vlak bij Haarlem woon heb ik de initiatiefnemer, Rob Mesman, uitgenodigd voor een interview. Daaruit bleek dat er een grotere visie achter het pand zit. Een deel van de appartementen zal verkocht worden, maar een ander deel is bedoeld als (tijdelijk) herstellingsoord om te kunnen ervaren of je opknapt in zo’n omgeving. Onderstaand kun je meer lezen over zijn plannen.